Danh mục Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo được ban hành trong Quý I/2017

Danh mục Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo được ban hành trong Quý I/2017 05/04/2017 08:14:00 1303

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Danh mục Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo được ban hành trong Quý I/2017

05/04/2017 08:14:00

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL DO BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ SOẠN THẢO TRÌNH CHÍNH PHỦ,

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH TRONG QUÝ I/2017

 

Tổng số: 8 văn bản

 
      

STT

Tên đề án

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Ngày ký ban hành

Ngày có hiệu lực

Ghi chú

1

Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino

Vụ TCNH

ngày 16/01/2017

ngày 15/3/2017

 

2

Nghị định số 04/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ

Cục QLN

ngày 16/01/2017

ngày 01/3/2017

 

3

Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

Vụ TCNH

ngày 24/01/2017

ngày 31/3/2017

 

4

Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Cục TCDN

ngày 09/02/2017

ngày 01/4/2017

 

5

Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

TCT

ngày 24/02/2017

ngày 01/5/2017

 

6

Nghị định số 21/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Vụ CST

ngày 24/02/2017

ngày 24/02/2017

 

7

Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ về báo cáo tài chính nhà nước

KBNN

ngày 14/3/2017

ngày 01/01/2018

 

8

Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm

Vụ NSNN

ngày 23/3/2017

ngày 10/5/2017

 

Âu Lâm

Các tin khác