Kết quả xây dựng, ban hành Thông tư của Bộ Tài chính năm 2016

Kết quả xây dựng, ban hành Thông tư của Bộ Tài chính năm 2016 10/01/2017 09:17:00 623

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Kết quả xây dựng, ban hành Thông tư của Bộ Tài chính năm 2016

10/01/2017 09:17:00

Trong năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành theo thẩm quyền 328 Thông tư. Kết quả chi tiết thể hiện tại file đính kèm.

Nguyên Bình