Danh mục Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, ban hành trong tháng 11 năm 2016

Danh mục Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, ban hành trong tháng 11 năm 2016 07/12/2016 15:48:00 538

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Danh mục Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, ban hành trong tháng 11 năm 2016

07/12/2016 15:48:00

STT

Tên đề án

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Ngày ký ban hành

1

Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng

Vụ NSNN

ngày 01/11/2016

2

Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

UBCK

ngày 01/11/2016

3

Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá

Cục QLG

ngày 11/11/2016

4

Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Vụ CST

ngày 16/11/2016

5

Nghị định số 156/2016/NĐ-CP ngày 21/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Cục THTK

ngày 21/11/2016

Các tin khác