Danh mục Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành trong tháng 10/2016

Danh mục Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành trong tháng 10/2016 25/10/2016 14:11:00 508

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Danh mục Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành trong tháng 10/2016

25/10/2016 14:11:00

STT

Tên đề án

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Ngày ký ban hành

Ngày có hiệu lực

1

Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài

Vụ CST

ngày 04/10/2016

ngày 01/01/2017

2

Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ

Vụ CST

ngày 10/10/2016

ngày 01/01/2017

3

Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Vụ HCSN

ngày 10/10/2016

ngày 20/12/2016

Các tin khác