Danh mục Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành trong tháng 9/2016 (cập nhật đến 30/9/2016)

Danh mục Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành trong tháng 9/2016 (cập nhật đến 30/9/2016) 11/10/2016 08:06:00 695

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Danh mục Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành trong tháng 9/2016 (cập nhật đến 30/9/2016)

11/10/2016 08:06:00

DANH MỤC NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ DO BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ SOẠN THẢO, TRÌNH KÝ BAN HÀNH TRONG THÁNG 9/2016

STT

Tên đề án

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Ngày ký ban hành

Ngày có hiệu lực

Ghi chú

1

Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

Vụ CST

ngày 19/8/2016

ngày 01/9/2016

 

2

Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

TCHQ

ngày 01/9/2016

ngày 01/9/2016

 

3

Nghị định số 129/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 - 2018

Vụ HTQT

ngày 01/9/2016

ngày 01/9/2016

 

4

Nghị định số 127/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN – Ôt-xtrây-lia – Niu Di-lân giai đoạn 2016-2018

Vụ HTQT

ngày 01/9/2016

ngày 01/9/2016

 

5

Nghị định số 126/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2016 – 2018

Vụ HTQT

ngày 01/9/2016

ngày 01/9/2016

 

6

Nghị định số 130/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018

Vụ HTQT

ngày 01/9/2016

ngày 01/9/2016

 

7

Nghị định số 133/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2016-2019

Vụ HTQT

ngày 01/9/2016

ngày 01/9/2016

 

8

Nghị định số 128/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016 – 2018

Vụ HTQT

ngày 01/9/2016

ngày 01/9/2016

 

9

Nghị định số 132/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2016-2018

Vụ HTQT

ngày 01/9/2016

ngày 01/9/2016

 

10

Nghị định số 131/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2016-2018

Vụ HTQT

ngày 01/9/2016

ngày 01/9/2016

 

11

Nghị định số 125/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2016-2019

Vụ HTQT

ngày 01/9/2016

ngày 01/9/2016

 

12

Nghị định số 124/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định về thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để áp dụng Hiệp định thương mại song phương Việt Nam - Lào

Vụ CST

ngày 01/9/2016

ngày 01/9/2016

 

13

Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Cục QLCS

ngày 09/9/2016

ngày 15/11/2016

 

14

Nghị định số 137/2016/NĐ-CP ngày 29/9/2016 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2016 - 2018

Vụ HTQT

ngày 29/9/2016

ngày 05/10/2016

 

Âu Lâm

Các tin khác