Danh mục Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo và trình cấp có thẩm quyền ban hành trong tháng 8 năm 2016

Danh mục Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo và trình cấp có thẩm quyền ban hành trong tháng 8 năm 2016 12/09/2016 14:07:00 644

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Danh mục Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo và trình cấp có thẩm quyền ban hành trong tháng 8 năm 2016

12/09/2016 14:07:00

STT

Tên đề án

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Ngày ký ban hành

Ngày có hiệu lực

Ghi chú

1

Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg ngày 19/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử

TCHQ

ngày 19/8/2016

ngày 15/10/2016

 

2

Quyết định số 34/2016/QĐ-TTg ngày 23/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua Cơ chế một cửa quốc gia

TCHQ

ngày 23/8/2016

ngày 15/11/2016

 

3

Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí

Vụ CST

ngày 23/8/2016

ngày 01/01/2017

 

(Âu Lâm)