Danh mục Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ ban hành trong tháng 7/2016

Danh mục Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ ban hành trong tháng 7/2016 08/08/2016 15:29:00 1076

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Danh mục Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ ban hành trong tháng 7/2016

08/08/2016 15:29:00

STT

Tên đề án

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Ngày ký ban hành

Ngày có hiệu lực

Ghi chú

1

Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

TCHQ

ngày 01/7/2016

ngày 01/7/2016

 

2

Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

Cục QLBH

ngày 01/7/2016

ngày 01/7/2016

 

3

Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

Vụ CĐKT

ngày 01/7/2016

ngày 01/7/2016

 

4

Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán

UBCK

ngày 01/7/2016

ngày 01/7/2016

 

5

Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài

Vụ CST

ngày 08/7/2016

ngày 01/01/2017

 

Âu Lâm