Kết quả xây dựng Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2016

Kết quả xây dựng Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2016 13/07/2016 09:42:00 1436

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Kết quả xây dựng Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2016

13/07/2016 09:42:00

DANH MỤC NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ DO BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ SOẠN THẢO BAN HÀNH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

STT

Tên đề án

Ngày ký ban hành

Ngày có hiệu lực

1

Nghị định 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước

ngày 06/01/2016

ngày 20/02/2016

2

Quyết định 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai

ngày 19/01/2016

ngày 05/3/2016

3

Quyết định 05/2016/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020

ngày 05/02/2016

ngày 25/3/2016

4

Nghị định 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về việc phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

ngày 19/02/2016

ngày 01/5/2016

5

Quyết định 06/2016/QĐ-TTg ngày 22/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

ngày 22/02/2016

ngày 01/5/2016

6

Quyết định 07/2016/QĐ-TTg ngày 22/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam

ngày 22/02/2016

ngày 01/5/2016

7

Quyết định 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung

ngày 26/02/2016

ngày 10/4/2016

8

Quyết định 09/2016/QĐ-TTg ngày 02/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên Y khoa sau khi đã tốt nghiệp, trong thời gian thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được cấp chứng chỉ hành nghề

ngày 02/3/2016

ngày 01/5/2016

9

Quyết định 13/2016/QĐ-TTg ngày 15/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020

ngày 15/3/2016

ngày 01/5/2016

10

Quyết định 14/2016/QĐ-TTg ngày 01/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định 110/2006/QĐ-TTg ngày 19/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

ngày 01/4/2016

ngày 01/4/2016

11

Nghị định của Chính phủ số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 quy định quản lý ngân quỹ nhà nước

ngày 05/4/2016

ngày 01/01/2017

12

Quyết định 14/2016/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2016-2018

ngày 05/4/2016

ngày 25/5/2016

13

Nghị định 30/2016/NĐ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

ngày 28/4/2016

ngày 16/6/2016

14

Quyết định 19/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quản quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

ngày 06/5/2016

ngày 21/6/2017

15

Quyết định 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

ngày 11/5/2016

ngày 26/6/2016

16

Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

ngày 26/5/2016

ngày 01/8/2016

17

Nghị định 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

ngày 27/5/2016

ngày 01/8/2016

(Âu Lâm)