Quyết định số 127QĐ-BTC ngày 14012014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Chương trình xây dựng Thông tư, Thông tư liên tịch do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trong năm 2014

Quyết định số 127QĐ-BTC ngày 14012014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Chương trình xây dựng Thông tư, Thông tư liên tịch do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trong năm 2014 11/11/2015 16:30:00 662

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quyết định số 127QĐ-BTC ngày 14012014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Chương trình xây dựng Thông tư, Thông tư liên tịch do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trong năm 2014

11/11/2015 16:30:00

BỘ TÀI CHÍNH

─── 

Số: 127/QĐ-BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 -----------------     

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014

                                                         

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Chương trình xây dựng Thông tư, Thông tư liên tịch do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trong năm 2014

 


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình xây dựng Thông tư, Thông tư liên tịch do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trong năm 2014 (Kèm theo).

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện Chương trình xây dựng Thông tư, Thông tư liên tịch do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trong năm 2014.

1. Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo Thông tư, Thông tư liên tịch có trách nhiệm tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; thực hiện đúng tiến độ xây dựng, trình ban hành và bảo đảm chất lượng văn bản được giao soạn thảo.

2. Giao Vụ Pháp chế phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình xây dựng Thông tư, Thông tư liên tịch do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trong năm 2014; trước ngày 25 hàng tháng báo cáo Bộ trưởng tiến độ, kết quả thực hiện và báo cáo tại cuộc họp giao ban Bộ hàng tháng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

-Lãnh đạo Bộ (để b/cáo);

-Bộ Tư pháp (Vụ VĐCXDPL);

-Như Điều 3;

-Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

Trương Chí Trung