Danh mục đề án dự kiến trình Chính phủ, Thủ tướng chính phủ của Bộ Tài Chính năm 2015

Danh mục đề án dự kiến trình Chính phủ, Thủ tướng chính phủ của Bộ Tài Chính năm 2015 11/11/2015 16:18:00 1042

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Danh mục đề án dự kiến trình Chính phủ, Thủ tướng chính phủ của Bộ Tài Chính năm 2015

11/11/2015 16:18:00

BỘ TÀI CHÍNH

DANH MỤC ĐỀ ÁN DỰ KIẾN TRÌNH CHÍNH PHỦ,
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2015

STT

TÊN ĐỀ ÁN

THỜI GIAN TRÌNH

CẤP TRÌNH

ĐƠN VỊ THUỘC BỘ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

NGUỒN GIAO VĂN BẢN

Đề xuất của Vụ PC

TTCP

CP

I - Các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

 
 

Luật Phí, lệ phí

Tháng 2

X

X

Vụ Chính sách thuế

Tiến độ thực hiện theo phân công của Thủ tướng Chính phủ

 
 

Nghị quyết của UBTVQH sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 712/2013/ UBTVQH13 (điều chỉnh thuế suất thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên)

Tháng 5

X

X

Vụ Chính sách thuế

 

Cần làm thủ tục bổ sung CT năm 2015

II - Các đề án đăng ký trình, thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 
 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở trái thẩm quyền trước Luật Đất đai năm 2003 (bao gồm đất giao trái thẩm quyền có nguồn gốc là đất nông, lâm trường)

Tháng 1

X

 

Cục Quản lý công sản

  
 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng – chuyển giao

Tháng 3

X

 

Cục Quản lý công sản

TTCP giao tại QĐ số 2174/QĐ-TTg ngày 12/11/2013, Bộ TC xin lùi từ tháng 12/2014 sang tháng 3/2015

 
 

Đề án nghiên cứu ban hành cơ chế thanh toán hợp đồng BT bằng giao quỹ đất để nhà đầu tư thực hiện dự án khác

Tháng 3

X

 

Cục Quản lý công sản

  
 

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Tháng 3

 

X

Cục Quản lý công sản

  
 

Báo cáo quyết toán NSNN năm 2013

Tháng 3

X

X

Vụ Ngân sách nhà nước

  
 

Báo cáo bổ sung tình hình thực hiện NSNN năm 2014, tình hình triển khai dự toán NSNN năm 2015

Tháng 4

X

X

Vụ Ngân sách nhà nước

  
 

Phương án đảm bảo cân đối NSTW và NSĐP năm 2014

Tháng 4

X

X

Vụ Ngân sách nhà nước

  
 

Quyết định thay thế Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 về quy chế quản lý tài chính của Ngân hàng chính sách xã hội

Tháng 5

X

 

Vụ Tài chính ngân hàng

Chỉ đạo của PTTg Vũ Văn Ninh tại CV số 2903/VPCP-KTTH ngày 15/5/2014

 
 

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2016 (phần về NSNN)

Tháng 5

X

 

Vụ Ngân sách nhà nước

  
 

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện NSNN 6 tháng đầu năm 2015

Tháng 6

X

X

Vụ Ngân sách nhà nước

  
 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2007/NĐ-CP và Nghị định 46/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Tháng 6

 

X

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

  
 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn một số nội dung liên quan đến hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 về hướng dẫn Luật Hợp tác xã

Tháng 6

X

 

Vụ Tài chính ngân hàng

Điểm b, khoản 4, Điều 24 NĐ số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 về hướng dẫn Luật HTX

 
 

Quyết định về cơ chế tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Tháng 6

X

 

Vụ Tài chính ngân hàng

Phụ thuộc vào việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định 75/2011/NĐ-CP

NĐ thay thế NĐ 75/2011 hiện đã trình nhưng chưa hoàn thành các bước tiếp theo, tháng 6 trình kịp ko?

 

Quyết định về xử lý rủi ro của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Tháng 6

X

 

Vụ Tài chính ngân hàng

  
 

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2015, dự toán NSNN năm 2016

Tháng 8

X

X

Vụ Ngân sách nhà nước

  
 

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/09/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Tháng 9

 

X

Vụ Chế độ kế toán

  
 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất

Tháng 9

X

 

Cục Quản lý công sản

  
 

Nghị định sửa đổi NĐ số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí và hóa đơn

Tháng 9

 

X

Vụ Chính sách thuế

  
 

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật DTQG

Tháng 9

 

X

Tổng cục Dự trữ

CV số 6414/VPCP-KTTH ngày 21/8/2014

 
 

Quyết định thành lập Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

Tháng 9

X

 

UBCK

QĐ số 252/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 phê duyệt Chiến lược phát triển TTCK VN 2011-2020

Hiện QĐ phê duyệt Đề án thành lập SGD CK đã trình từ 7/7/2014, đến nay UBCK chưa hoàn thiện xong để trình lại

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2016

Quý III

X

 

Vụ Ngân sách nhà nước

 

Đề nghị xác định rõ tháng

 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

Tháng 10

 

X

UBCK

  
 

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2015, dự toán NSNN và phương án phân bổ NSTW năm 2016

Tháng 10

X

X

Vụ Ngân sách nhà nước

  
 

Nghị định hướng dẫn bảo hiểm nông nghiệp

Tháng 10

 

X

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

Xem lại nguồn giao

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc lập nguồn kinh phí và cơ chế sử dụng để hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Tháng 10

X

 

Vụ Pháp chế

  
 

Quyết định của TTCP về việc ban hành Chương trình tổng thể về THTK, CLP của Chính phủ 5 năm (2016-2020) và năm 2016

Tháng 11

X

 

Vụ Pháp chế

  
 

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Tháng 11

 

X

Vụ Tài chính ngân hàng

  
 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán NSNN năm 2016 đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan TW khác, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tháng 11

X

 

Vụ Ngân sách nhà nước

  
 

Nghị quyết của Chính phủ về giải pháp chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2016 (phần về NSNN)

Tháng 12

X

X

Vụ Ngân sách nhà nước

  
 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 54/2007/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 về việc quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước thuộc Bộ Ngoại giao

Tháng 12

X

 

Cục Quản lý công sản

  
 

Nghị định về cơ chế hoạt động của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

Tháng 12

 

X

Cục Tài chính doanh nghiệp

  
 

Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Tháng 12

 

X

Vụ Chính sách thuế

  
 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Tháng 12

X

 

Cục Quản lý công sản

  
 

Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt

Tháng 12

 

X

Cục Quản lý công sản

  
 

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế giai đoạn 2011 – 2015 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và xây dựng cơ chế quản lý tài chính và biên chế từ năm 2016

Tháng 12

X

 

Cục KHTC

TTCP giao tại QĐ 16/2011/QĐ-TTg ngày 10/3/2011

 
 

Đề án quy hoạch kinh doanh casino tại Việt Nam đến năm 2030

Tháng 12

X

 

Vụ Tài chính ngân hàng

Phụ thuộc tiến độ Chính phủ ban hành Nghị định về kinh doanh casino

Hiện NĐ về kinh doanh casino chưa trình lại CP, đây là nội dung khó --> chưa đăng ký CT

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm người Việt Nam vào chơi tại casino

Tháng 12

X

 

Vụ Tài chính ngân hàng

 

Đề án thí điểm cá cược bóng đá quốc tế

Tháng 12

X

 

Vụ Tài chính ngân hàng

Phụ thuộc tiến độ Chính phủ ban hành Nghị định về kinh doanh đặt cược (NĐ này đã được gửi lấy ý kiến TVCP)

 
 

Nghị định về việc hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước

Tháng 12

 

X

Kho bạc nhà nước

Phụ thuộc nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kế toán

Tháng 11/2015 Luật mới được thông qua: Chưa đăng ký CT

 

Báo cáo đánh giá chi tiêu công Việt Nam 2014

Quý IV

X

 

Vụ Ngân sách nhà nước

 

Đề nghị xác định tháng trình

III - Các đề án trong chương trình công tác năm 2014 chuyển sang năm 2015

 
 

Nghị định thành lập và tổ chức hoạt động của Quỹ hưu trí tự nguyện

Tháng 5

 

X

Vụ Tài chính ngân hàng

  
 

Nghị định về quản lý ngân quỹ nhà nước

Tháng 10

 

X

Kho bạc nhà nước

Phụ thuộc nội dung Luật NSNN (sửa đổi)

 

IV - Các đề án thuộc danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành luật

 
 

Nghị định hướng dẫn một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh về đầu tư vốn nhà nước và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp

  

X

Cục Tài chính doanh nghiệp

Sau khi QH thông qua dự án Luật tại kỳ họp thứ 8 (tháng 11/2014)

Không đăng ký CT

 

Nghị định hướng dẫn một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh về giám sát, báo cáo và công khai hoạt động của doanh nghiệp

  

X

Cục Tài chính doanh nghiệp

 

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (hợp nhất)

Tháng 10

 

X

Vụ Chính sách thuế

 

Không đăng ký CT

 

Nghị định quy định chi tiết về bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng

Tháng 10

 

X

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Khoản 4 Điều 9 Luật Xây dựng (VPCP sẽ có văn bản giao)

 
 

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán NSNN, phương án phân bổ NSTW và phê chuẩn quyết toán NSNN

   

Luật NSNN (sửa đổi) dự kiến được thông qua tại kỳ họp tháng 5/2015

--> chưa đăng ký chương trình đối với nhóm này

  
 

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung của Luật NSNN (thay thế Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ)

     
 

Nghị định của Chính phủ quy định về quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ NSĐP, phê chuẩn quyết toán NSĐP (thay thế Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/06/2003 của Chính phủ)

     
 

Nghị định của Chính phủ quy định về việc lập kế hoạch tài chính - NSNN trung hạn (ban hành mới)

     
 

Nghị định quy định về cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với một số tỉnh, thành phố theo quy định của Luật NSNN (sửa đổi) (thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh,…)