Danh mục đề án dự kiến trình Chính phủ, Thủ tướng chính phủ của Bộ Tài Chính năm 2014

Danh mục đề án dự kiến trình Chính phủ, Thủ tướng chính phủ của Bộ Tài Chính năm 2014 11/11/2015 16:08:00 1667

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Danh mục đề án dự kiến trình Chính phủ, Thủ tướng chính phủ của Bộ Tài Chính năm 2014

11/11/2015 16:08:00

Tổng số: 46 đề án

STT

Tên đề án

Đơn vị chủ trì

Thời hạn trình

1

Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi)

Vụ NSNN

Tháng 2

2

Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh

Cục TCDN

Tháng 2

3

Kế hoạch vay và trả nợ của Chính phủ và hạn mức nợ năm 2014

Cục QLN

Tháng 3

4

Báo cáo quyết toán NSNN năm 2012

Vụ NSNN

Tháng 3

5

Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Cục GSBH

Tháng 3

6

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về quản lý tài sản nhà, đất của Việt Nam được sử dụng làm tài sản ngoại giao

Cục QLCS

Tháng 3

7

Báo cáo bổ sung tình hình thực hiện NSNN năm 2013; tình hình triển khai NSNN năm 2014

Vụ NSNN

Tháng 3

8

Nghị định quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Cục TCDN

Quý I

9

Nghị định thay thế Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Vụ HCSN

Tháng 4

10

Nghị định về thu tiền sử dụng đất (theo Luật Đất đai sửa đổi)

Cục QLCS

Tháng 4

11

Nghị định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (theo Luật Đất đai sửa đổi)

Cục QLCS

Tháng 4

12

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi)

Vụ PC

Tháng 4

13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán

Vụ CĐKT

Tháng 5

14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Vụ CST

Tháng 5

15

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2014 (phần về NSNN)

Vụ NSNN

Tháng 5

16

Quyết định của TTCP phê duyệt đề án thành lập Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

UBCKNN

Tháng 6

17

Quyết định của TTCP về việc hỗ trợ sinh hoạt phí đối với ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp

Vụ HCSN

Tháng 6

18

Nghị định về cơ chế hoạt động và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Vụ HCSN

Tháng 6

19

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2014

Vụ NSNN

Tháng 6

20

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11/09/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

Vụ Tổ chức cán bộ + UBCKNN

Tháng 6

21

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg ngày 20/8/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Vụ Tổ chức cán bộ + Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Tháng 6

22

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước

Vụ Tổ chức cán bộ + Kho bạc Nhà nước

Tháng 6

23

Nghị định thay thế Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011, Nghị định 54/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013, Nghị định số 133/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

Vụ TCNH

Tháng 6

24

Đề án đánh giá hoạt động các quỹ tài chính ngoài ngân sách

Vụ NSNN

Quý II

25

Nghị định thay thế Nghị định số 142/2007/NĐ-CP và Nghị định số 44/2010/NĐ-CP về quy chế quản lý TC Tập đoàn dầu khí Việt Nam

Cục TCDN

Quý II

26

Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng

Vụ PC

Tháng 7

27

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2014, dự toán NSNN năm 2015

Vụ NSNN

Tháng 8

28

Báo cáo về các chỉ số giám sát nợ công năm 2013

Cục QLN

Tháng 9

29

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Vụ TCNH

Tháng 9

30

Đề án thực hiện thí điểm góp vốn cổ phần để thành lập mới đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị thuộc các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước khi tiến hành cổ phần hoá

Cục TCDN

Quý III

31

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Cục QLCS

Tháng 10

32

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước và Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg

Cục QLCS

Tháng 10

33

Nghị định thay thế Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

TCHQ

Tháng 10

34

Nghị định thay thế Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/01/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

TCHQ

Tháng 10

35

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2014, dự toán NSNN và phương án phân bổ NSTW năm 2015

Vụ NSNN

Tháng 10

36

Nghị định thay thế Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

TCHQ

Tháng 11

37

Nghị định thay thế Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/2/2011 của Chính phủ Quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

TCHQ

Tháng 11

38

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán NSNN năm 2015 đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan TW khác, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Vụ NSNN

Tháng 11

39

Nghị định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

UBCKNN

Tháng 12

40

Nghị định thay thế Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí BVMT đối với chất thải rắn

Vụ CST

Tháng 12

41

Nghị định thành lập và tổ chức hoạt động Quỹ hưu trí tự nguyện

Vụ TCNH

Tháng 12

42

Nghị định về quản lý ngân quỹ

KBNN

Tháng 12

43

Nghị quyết của Chính phủ về giải pháp chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2015 (phần về NSNN)

Vụ NSNN

Tháng 12

44

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/1/2010 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính

Vụ Tổ chức cán bộ + Tổng cục Hải quan

Quý IV

45

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế

Vụ Tổ chức cán bộ + Tổng cục Thuế

Quý IV

46

Nghị định về kinh doanh casino

Vụ TCNH

Quý IV