Danh mục các đề án trình chính phủ, thủ tướng chính phủ năm 2011

Danh mục các đề án trình chính phủ, thủ tướng chính phủ năm 2011 11/11/2015 16:02:00 544

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Danh mục các đề án trình chính phủ, thủ tướng chính phủ năm 2011

11/11/2015 16:02:00

DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2011

STT

BỘ TÀI CHÍNH

  
 

Luật Kiểm toán độc lập

 

Về tiến độ thực hiện, các dự án luật này sẽ theo phân công của Thủ tướng Chính phủ

 

Luật Quản lý giá

 

Về tiến độ thực hiện, các dự án luật này sẽ theo phân công của Thủ tướng Chính phủ

 

Luật ngân sách Nhà nước (sửa đổi)

 

Về tiến độ thực hiện, các dự án luật này sẽ theo phân công của Thủ tướng Chính phủ

 

Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh

Quý IV/2011

 
 

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập

Theo tiến độ của Luật kiểm toán độc lập

 
 

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán

Theo tiến độ của Luật kiểm toán độc lập

 
 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập

Quý I/2011

 
 

Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường

Quý II/2011

 
 

Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khí thải

Quý IV/2011

 
 

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Quý I/2011

(tháng 3/2011)

 
 

Nghị định về lệ phí trước bạ

Quý I/2011

 
 

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 97/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/6 /2007 quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 98/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/6/2007 quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Quý II hoặc

Quý III/2011

 
 

Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

Quý I/2011

 
 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh dự trữ quốc gia

Quý III/2011

 
 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 25/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dự trữ quốc gia

Quý III/2011

 
 

Nghị định sửa đổi Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 về khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi

Quý IV/2011

 
 

Chiến lược nợ giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Quý I/2011

 
 

Mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay, trả nợ, các chỉ tiêu an toàn nợ giai đoạn 2011-2015

Quý II/2011

 
 

Chương trình quản lý nợ trung hạn, giai đoạn 2011-2013

Quý II/2011

 
 

Kế hoạch vay trả nợ của Chính phủ; hạn mức vay thương mại nước ngoài của Chính phủ và Chính phủ bảo lãnh năm 2011

Quý I/2011

 
 

Quyết định về Quy chế quản lý rủi ro đối với nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia

Quý IV/2011

 
 

Quyết định về việc giao dự toán NSNN năm 2012 đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương khác và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý IV/2011

 
 

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán

Quý II/2011

 
 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Quý II/2011

 
 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 107/2002/NĐ-CP ngày 23/12/2002 của Chính phủ quy định phạm vi, địa bàn hoạt động hải quan; quan hệ phối hợp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới và các hành vi vi phạm pháp luật hải quan

Quý IV/2011

 
 

Quyết định sửa đổi Quyết định số 37/2006/QĐ-TTg ngày 10/02/2006 ban hành quy chế thí điểm khu vực cảng mở Cát Lái thuộc Công ty Tân cảng Sài Gòn

Quý II/2011

 
 

Quyết định về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với ngành thuế (giai đoạn tiếp theo)

Quý I/2011

 
 

Quyết định về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với ngành hải quan (giai đoạn tiếp theo)

Quý I/2011

 
 

Nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Quý IV/2011

 
 

Đề án định giá tài sản nhà nước

Quý IV/2011

 
 

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng và đặt cược

Quý III/2011

 
 

Nghị định về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quý II/2011

 
 

Nghị định về chế độ tài chính của các tổ chức tín dụng

Quý II/2011

 
 

Nghị định thay thế Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ ĐTPT địa phương

Quý IV/2011

 
 

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2007/QĐ-TTg ngày 30/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với NHPTVN

Quý IV/2011

 
 

Nghị định thay thế Nghị định số 81/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài chính

Quý IV/2011