Danh mục đề án dự kiến trình Chính phủ, Thủ tướng chính phủ của Bộ Tài Chính năm 2010

Danh mục đề án dự kiến trình Chính phủ, Thủ tướng chính phủ của Bộ Tài Chính năm 2010 11/11/2015 16:00:00 561

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Danh mục đề án dự kiến trình Chính phủ, Thủ tướng chính phủ của Bộ Tài Chính năm 2010

11/11/2015 16:00:00

DANH MỤC ĐỀ ÁN DỰ KIẾN TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2010

STT

TÊN DỰ ÁN

THỜI GIAN TRÌNH

CẤP TRÌNH

ĐƠN VỊ THUỘC BỘ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

GHI CHÚ

TTCP

CP

BBT

BCT

I. Các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

 

Luật thuế bảo vệ môi trường

Quý I/2010

X

X

X

X

Vụ Chính sách Thuế

Thuộc chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2010.

 

Luật chứng khoán (sửa đổi)

Quý II/2010

X

X

X

X

Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

 

Luật kinh doanh Bảo hiểm (sửa đổi)

Quý II/2010

X

X

X

X

Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm

 

Luật kiểm toán độc lập

Quý II/2010

X

X

X

X

Vụ Chế độ kế toán

II. Đề án do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công tại Nghị quyết 22/NQ-CP, dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh được ban hành trong năm 2009 và năm 2010

 

Chiến lược tài chính – ngân sách nhà nước giai đoạn 2010 – 2020

Năm 2010

X

X

X

X

Học viện Tài chính

Theo Nghị Quyết 22/NQ-CP ngày 28/5/2009

 

Kế hoạch tài chính ngân sách 2011 - 2015

Quý III/2010

X

X

X

X

Vụ Ngân sách Nhà nước

 

Xây dựng chương trình tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách thuế và hiện đại hoá công tác quản lý.

Quý IV/2009- Quý I/2010

X

X

 

X

Vụ Chính sách Thuế

 

Nghị định hướng dẫn quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Quý I/ 2010

X

X

  

Cục TCDN

 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung chính sách cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Quý II/ 2010

X

X

  

Cục TCDN

 

Đề án định mức phân bổ dự toán NSNN cho hệ thống các cơ quan Tư pháp

Quý II/2010

X

X

X

X

Vụ Hành chính sự nghiệp

 

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế tài nguyên

Quý I, Quý II//2010

X

X

  

Vụ Chính sách Thuế

Căn cứ chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2009 và năm 2010

 

Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT và Luật thuế TNDN

Quý I/2010

X

X

  

Vụ Chính sách Thuế

 

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế nhà đất

Quý III/2010

X

X

  

Vụ Chính sách Thuế

 

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế bảo vệ môi trường

Quý IV/2010

X

X

  

Vụ Chính sách Thuế

III. Các đề án đăng ký trình, thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

Nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 169/2004/NĐ-CP ngày 02/9/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.

Quý III/2010

X

X

  

Cục Quản lý giá

 
 

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2005/NĐ-CP về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Quý IV/2010

X

X

  

Cục Quản lý giá

 
 

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước

Quý IV/2010

X

X

  

Kho bạc Nhà nước

 
 

Nghị định sửa đổi Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác

Quý I/2010

X

X

  

Vụ Tài chính ngân hàng

 
 

Nghị định sửa đổi Nghị định số 151/2006/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

Quý IV/2010

X

X

  

Vụ Tài chính ngân hàng

 
 

Nghị định sửa đổi Nghị định số 30/2007/NĐ-CP về kinh doanh xổ số

Quý III/2010

X

X

  

Vụ Tài chính ngân hàng

 
 

Nghị định về điều lệ tổ chức và hoạt động của TCTy Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước

Quý I/2010

X

X

  

Cục Tài chính doanh nghiệp

 
 

Nghị định quy định chính sách thu điều tiết từ chế biến dầu khí

Quý I/2010

X

X

  

Vụ Chính sách thuế

 
 

Quyết định của TTg Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 7/5/2007 quy định tiêu chuẩn định mức chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cty nhà nước

Quý I/2010

X

X

  

Cục Quản lý công sản

 
 

Quyết định của TTg Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 54/2007/QĐ-TTg ngày 19/4/2007 về quản lý sử dụng xe ôtô phục vụ lễ tân nhà nước thuộc Bộ Ngoại giao

Quý IV/2010

X

X

  

Cục Quản lý công sản

 
 

Quyết định của TTg Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Quý IV/2010

X

X

  

Cục Quản lý công sản

 
 

Quyết định của TTg Chính phủ ban hành cơ chế tài chính khi di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm và cơ sở đông người.

Quý I/2010

X

X

  

Cục Quản lý công sản

 
 

Quyết định của TTg Chính phủ về việc giao dự toán NSNN năm 2011 đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương khác ở Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quý IV/2010

X

X

  

Vụ Ngân sách Nhà nước

 
 

Quyết định của TTg Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011 và giai đoạn 2011 – 2015.

Quý II/2010

X

X

  

Vụ Ngân sách Nhà nước

 
 

Quyết định của TTg Chính phủ ban hành cơ chế tài chính của Tổng cục Dự trữ nhà nước.

Năm 2010

X

X

  

Tổng Cục Dự trữ Nhà nước

 
 

Quyết định của TTg Chính phủ ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với ngành thuế giai đoạn 2011-2015.

Năm 2010

X

X

  

Tổng cục Thuế

 
 

Quyết định của TTg Chính phủ ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với ngành Hải quan giai đoạn 2011-2015.

Năm 2010

X

X

  

Tổng cục Hải quan

 
 

Quyết định của TTg Chính phủ về định mức phân bổ dự toán ngân sách đối với cơ quan tư pháp.

Quý II/2010

X

X

  

Vụ Hành chính sự nghiệp

 
 

Đề án cử cán bộ ra nước ngoài làm công tác thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ Hải quan

Quý IV/2010

X

X

X

X

Tổng cục Hải quan

 
 

Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam đến năm 2020

Quý IV/2010

X

X

X

X

Tổng cục Hải quan

 
 

Quyết định của TTg Chính phủ về phê duyệt đề án chiến lược phát triển thị trường Chứng khoán 2010 – 2020

Quý III/2010

X

X

X

X

Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

 
 

Đề án nâng cao năng lực nghề thẩm định giá Việt Nam

Quý I/2010

X

X

  

Cục Quản lý giá

 

IV. Các đề án trong chương trình công tác năm 2009 và những năm trước chưa hoàn thành

 

Nghị định sửa đổi Nghị định 154/2005/NĐ-CP quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

Quý IV/2010

X

X

  

Tổng cục Hải quan

Đề án năm 2009 chuyển sang