Thông báo 154/TB- BTC ý kiến của Lãnh đạo Bộ về việc phân công đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 do...

Thông báo 154/TB- BTC ý kiến của Lãnh đạo Bộ về việc phân công đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 do... 11/11/2015 15:28:00 522

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông báo 154/TB- BTC ý kiến của Lãnh đạo Bộ về việc phân công đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 do...

11/11/2015 15:28:00

Các tin khác