Danh mục đề án dự kiến trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ của Bộ Tài chính năm 2009

Danh mục đề án dự kiến trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ của Bộ Tài chính năm 2009 19/01/2009 10:46:00 1183

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Danh mục đề án dự kiến trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ của Bộ Tài chính năm 2009

19/01/2009 10:46:00

DANH MỤC ĐỀ ÁN DỰ KIẾN TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2009

(Kèm theo Công văn số: 14076/BTC-PC ngày  21 tháng  11  năm 2008)

 

STT

TÊN DỰ ÁN

THỜI GIAN TRÌNH

CẤP TRÌNH

ĐƠN VỊ THUỘC BỘ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

GHI CHÚ

TTCP

CP

BBT

BCT

I. Các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

1.                    

Luật quản lý nợ khu vực công

Quý I/2009

 

X

 

 

Vụ Tài chính đối ngoại

Thuộc dự kiến Chương trình chính thức xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009

2.                    

Luật Ngân sách nhà nước

Quý I/2009

 

X

 

X

Vụ Ngân sách nhà nước

Thuộc dự kiến Chương trình chính thức xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009

3.                    

Luật thuế tài nguyên

Quý III/2009

 

X

 

X

Vụ Chính sách Thuế

Thuộc dự kiến Chương trình chính thức xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009

4.                    

Luật thuế nhà, đất

Quý III/2009

 

X

 

X

Vụ Chính sách Thuế

Thuộc dự kiến Chương trình chính thức xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009

5.                    

Luật kiểm toán độc lập

Quý II/2009

 

X

 

X

Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán

Thuộc dự kiến Chương trình chuẩn bị xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009

6.                    

Luật sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào kinh doanh

Quý II/2009

 

X

 

X

Cục Tài chính doanh nghiệp

- Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn quản lý.

- Thống nhất các quy định pháp luật về sử dụng, quản lý vốn nhà nước đầu tư vào kinh doanh.

- Phù hợp với các quy định về điều khoản chuyển tiếp của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.

7.                    

Nghị quyết của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007

Quý II/2009

 

X

 

 

Vụ Ngân sách nhà nước

Nhiệm vụ thường xuyên

8.                    

Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2010

Quý IV/2009

 

X

 

 

Vụ Ngân sách nhà nước

Nhiệm vụ thường xuyên

9.                    

Nghị quyết của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2010

Quý IV/2009

 

X

 

 

Vụ Ngân sách nhà nước

Nhiệm vụ thường xuyên

II. Các đề án trong chương trình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

10.                

Tiếp tục nghiên cứu Đề án xã hội hoá một số hoạt động dịch vụ công, đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Quý I/2009

 

 

 

X

Vụ Hành chính sự nghiệp

- Thực hiện Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước

- Bộ Tài chính đã có ý kiến tại Phiếu thành viên Chính phủ trong tháng 10/2008 về Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 53/2007/NQ-CP về điều chỉnh tiến độ Đề án này.

11.                

Tiếp tục nghiên cứu Đề án phân bổ ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra

Quý II/2009

 

X

 

X

Vụ Ngân sách nhà nước

- Thực hiện Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

- Bộ Tài chính đã có ý kiến tại Phiếu thành viên Chính phủ trong tháng 10/2008 về Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 53/2007/NQ-CP về điều chỉnh tiến độ Đề án này.

III. Đề án do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công tại Nghị quyết 25/2006/NQ-CP, Nghị quyết 03/2008; dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh sẽ ban hành trong năm 2009

12.                

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuyển các đơn vị sự nghiệp sang cơ chế hoạch toán như doanh nghiệp (tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên)

Quý I/2009

X

 

 

 

Vụ Hành chính sự nghiệp

- Thực hiện Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước

- Bộ Tài chính đã có ý kiến tại Phiếu thành viên Chính phủ trong tháng 10/2008 về Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 53/2007/NQ-CP về điều chỉnh tiến độ Đề án này.

13.                

Đề án đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với báo chí nhằm tăng cường hơn nữa quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan báo chí, xuất bản; mở rộng hơn nữa các hoạt động xuất bản cung cấp thông tin có chất lượng đến độc giả; thực hiện cơ chế ngân sách nhà nước hỗ trợ theo cơ chế đặt hàng gắn với sản phẩm cụ thể mà các cơ quan báo chí, xuất bản thực hiện

Quý I/2009

X

 

 

 

Vụ Hành chính sự nghiệp

Triển khai Nghị quyết Trung ương 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao

14.                

Đề án xây dựng cơ chế cổ phần hoá các đơn vị sự nghiệp công lập để sớm thực hiện thí điểm cổ phần hoá

Quý II/2009

X

 

 

 

Cục Tài chính doanh nghiệp

- Thực hiện Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước

- Bộ Tài chính đã có ý kiến tại Phiếu thành viên Chính phủ trong tháng 10/2008 về Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 53/2007/NQ-CP về điều chỉnh tiến độ Đề án này.

15.                

Nghị định về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thành công ty cổ phần

Quý II/2009

 

X

 

 

Cục Tài chính doanh nghiệp

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại Buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (Thông báo số 250/TB-VPCP ngày 10/9/2008)

16.                

Nghị định của Chính phủ về quản lý đầu tư kinh doanh vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Quý II/2009

 

X

 

 

Cục Tài chính doanh nghiệp

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp và làm việc với lãnh đạo Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (Thông báo số 256/TB-VPCP ngày 16/8/2008)

17.                

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý cho vay lại

Quý III/2009 (Tháng 9)

X

 

 

 

Vụ Tài chính đối ngoại

Ban hành kèm theo Luật quản lý nợ khu vực công

18.                

Nghị định của Chính phủ về quản lý Quỹ tích luỹ trả nợ nước ngoài

Quý III/2009 (Tháng 9)

X

 

 

 

Vụ Tài chính đối ngoại

Ban hành kèm theo Luật quản lý nợ khu vực công

19.                

Nghị định của Chính phủ về quy chế cung cấp thông tin và hạn mức nợ nước ngoài

Quý III/2009 (Tháng 9)

X

 

 

 

Vụ Tài chính đối ngoại

Ban hành kèm theo Luật quản lý nợ khu vực công

20.                

Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý vay, trả nợ của Chính phủ

Quý III/2009 (Tháng 9)

 

X

 

 

Vụ Tài chính đối ngoại

Ban hành kèm theo Luật quản lý nợ khu vực công

21.                

Nghị định của Chính phủ về phát hành trái phiếu quốc tế

Quý III/2009 (Tháng 9)

 

X

 

 

Vụ Tài chính đối ngoại

Ban hành kèm theo Luật quản lý nợ khu vực công

22.                

Nghị định của Chính phủ về quản lý bảo lãnh của Chính phủ

Quý III/2009 (Tháng 9)

 

X

 

 

Vụ Tài chính đối ngoại

Ban hành kèm theo Luật quản lý nợ khu vực công

23.                

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quý III/2009

X

 

 

 

Vụ Tài chính ngân hàng

- Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới

- Phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/2003/CT-TTg ngày 11/12/2003 đẩy mạnh thực hiện Luật Doanh nghiệp, khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, Chỉ thị số 40/2005/CT-TTg ngày 16/12/2005 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

24.                

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách để nông dân góp cổ phần bằng quyền sử dụng đất tham gia vào dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và các khu sản xuất kinh doanh dịch vụ khác thi thực hiện quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp

Quý IV/2009

(Tháng 10)

X

 

 

 

Cục Quản lý công sản

Thực hiện mục E, Quyết định số 191/2006/QĐ-TTg ngày 17/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

25.                

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm theo quy hoạch phát triển đô thị

Quý IV/2009

(Tháng 10)

X

 

 

 

Cục Quản lý công sản

Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 12/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai – Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2010 và định hướng đến 2020; Thông báo số 278/TB-VPCP ngày 31/12/2007 của Văn phòng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh ngày 13/12/2007; Công văn số 4912/VPCP-CN ngày 31/8/2007 của Văn phòng Chính phủ với nội dung Thủ tướng Chính phủ chi đạo Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền hoặc chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền về cơ chế chính sách tài chính cho các các doanh nghiệp thuộc diện di dời.

26.                

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/12/2002 về chế độ tài chính Ngân hàng Chính sách xã hội

Quý IV/2009

X

 

 

 

Vụ Tài chính ngân hàng

- Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới

- Phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1716/TTg-KTTH ngày 13/10/2008 về phí quản lý đối với Ngân hàng Chính sách xã hội

IV. Các đề án đăng ký trình, thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

27.                

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

Quý I/2009

 

X

 

 

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới, thông lệ quốc tế, thực tiễn thị trường và yêu cầu của công tác quản lý thị trường chứng khoán và khắc phục những hạn chế, tồn tại trong quy định của Nghị định này.

28.                

Nghị định về chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Quý I/2009

 

X

 

 

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

Hướng dẫn việc chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán

29.                

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2003/QĐ-TTg ngày 11/03/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam

Quý I/2009

X

 

 

 

Cục Tài chính doanh nghiệp

- Phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành về đầu tư, chứng khoán và hội nhập kinh tế quốc tế

30.                

Nghị định hướng dẫn một số điều Luật  thuế tiêu thụ đặc biệt

Quý I/2009

 

X

 

 

Vụ Chính sách Thuế

Ban hành kèm theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

31.                

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán nhà nước thuộc Bộ Tài chính

Quý II/2009

X

 

 

 

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

Để phù hợp với nội dung Nghị định thay thế Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; đồng thời một số đơn vị thuộc đối tượng điều chỉnh Quyết định 63 sẽ thay đổi về mô hình tổ chức và hoạt động như Trung tâm lưu ký chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội...

32.                

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Quý II/2009

 

X

 

 

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới và để phù hợp với Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008

33.                

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2010

Quý II/2009

X

 

 

 

Vụ Ngân sách Nhà nước

Nhiệm vụ thường xuyên – không dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật

34.                

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/5/2007 quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế

Quý II/2009

 

X

 

 

Tổng cục Thuế

- Hướng dẫn cụ thể khoản 1b, Điều 49 Luật quản lý thuế về gia hạn nộp thuế

- Bổ sung điều khoản quy định về các trường hợp không tính phạt chậm nộp thuế

35.                

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Quý III/2009

 

X

 

 

Cục Tài chính doanh nghiệp

- Để phù hợp với Luật Dầu khí năm 2005

- Theo kiến nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

36.                

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng hộ nghèo và các đối tượng chính sách

Quý IV/2009

 

X

 

 

Vụ Tài chính ngân hàng

Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới

 

37.                

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định thẩm định giá

Quý IV/2009 (tháng 12)

 

X

 

 

Cục Quản lý Giá

Căn cứ vào tình hình hoạt động của các doanh nghiệp thẩm định giá trong thực tế và thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng

38.                

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm việc của Cơ quan Việt Nam tại nước ngoài

Quý IV/2009

X

 

 

 

Cục Quản lý công sản

Cụ thể hoá Điều 27 Luật Quản lý và sử dụng tài sản của nhà nước và Nghị định về quản lý, sử dụng tài sản nhà ước của Cơ quan Việt Nam tại nước ngoài

39.                

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị và phương tiện làm việc của Cơ quan Việt Nam tại nước ngoài

Quý IV/2009

X

 

 

 

Cục Quản lý công sản

Cụ thể hoá Điều 27 Luật Quản lý và sử dụng tài sản của nhà nước và Nghị định về quản lý, sử dụng tài sản nhà ước của Cơ quan Việt Nam tại nước ngoài

40.                

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính để dùng vào mục đích sản xuất kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết

Quý IV/2009

X

 

 

 

Cục Quản lý công sản

Tạo hành lang pháp lý để các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính để dùng vào mục đích sản xuất kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết

41.                

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương khác, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quý IV/2009

X

 

 

 

Vụ Ngân sách Nhà nước

Nhiệm vụ thường xuyên

42.                

Nghị quyết của Chính phủ về giải pháp chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2010

Quý IV/2009

 

X

 

 

Vụ Ngân sách Nhà nước

Nhiệm vụ thường xuyên - không dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật

43.                

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước

Quý IV/2009

 

X

 

 

Kho bạc nhà nước

Xây dựng hệ thống chế tài xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước

V. Các đề án trong chương trình công tác năm 2008 và những năm trước chưa hoàn thành

44.                

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dự trữ quốc gia (thay thế Quyết định số 270/2003/QĐ-TTg)

Quý I/2009

X

 

 

 

Cục Dự trữ quốc gia

Chuyển từ Chương trình công tác năm  2008 (đăng ký Quý IV/2008) để phù hợp với nội dung Nghị định thay thế Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

45.                

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về Quy hoạch chi tiết mạng lưới kho dự trữ quốc gia

Quý II/2009

X

 

 

 

Cục Dự trữ quốc gia

Chuyển từ Chương trình công tác năm  2008 (đăng ký Quý IV/2008) do:

- Lĩnh vực dự trữ quốc gia có tính chất đặc thù đòi hòi phải có những quy định trong việc tổ chức mua, bán hàng dự trữ quốc gia cho phù hợp; việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn và định mức theo quy định của nhà nước.

- Do biến động lớn của giá thị trường cần khảo sát bổ sung, điều chỉnh đơn giá.

46.                

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp

Quý II/2009

 

X

 

 

Vụ Hành chính sự nghiệp

Thực hiện ý kiến của chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về Đề án Xã hội hoá một số loại hình dịch vụ công cộng và tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công sẽ trình Bộ Chính trị tháng 12/2008 (Thông báo số 246/TB-VPCP ngày 08/9/2008). Vì vậy sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến sẽ sửa đổi tổng thể Nghị định số 43/2006/NĐ-CP.

47.                

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thăm hỏi đặc thù trong công tác của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc

Quý II/2009

X

 

 

 

Vụ Hành chính sự nghiệp

Dự kiến Quý IV/2008 thực hiện; tuy nhiên đến nay Mặt trận Tổ quốc vẫn chưa đề xuất đối tượng thăm hỏi; vì vậy đề nghị chuyển sang năm 2009.

48.                

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 141/2003/NĐ-CP ngày 20/11/2003 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo hành và trái phiếu chính quyền địa phương

Quý IV/2009

 

X

 

 

Vụ Tài chính ngân hàng

- Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới

- Đã có công văn số 9699/BTC-VP ngày 19/8/2008 của Bộ Tài chính gửi Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh chương trình công tác sang năm 2009 do liên quan đến nhiều nội dung nên việc sửa đổi ngay là chưa phù hợp.

49.                

Nghị định chung hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

Quý IV/2009

 

X

 

 

Tổng cục Hải quan

Chuyển từ Chương trình công tác năm 2008 - cần thiết phải xây dựng quy định chung đối với thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan thống nhất cho cả môi trường thủ công và điện tử; đồng thời liên quan đến các tư vấn của chuyên gia quốc tế đối với gói thầu tư vấn về hải quan điện tử chưa hoàn thành; và phù hợp với các nghĩa vụ trong cam kết quốc tế Công kết Kyoto do Việt Nam là thành viên từ năm 2008; tạo hành lang cơ sở cho việc vận hành các cam kết của Hiêp định và Nghị định thư thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN; và cũng như hiện nay chưa thực hiện đánh giá tổng kết thí điểm hải quan điện tử..