Danh mục văn bản quy phạm pháp luật phổ biến, giáo dục 2010

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật phổ biến, giáo dục 2010 13/01/2010 11:17:00 380

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật phổ biến, giáo dục 2010

13/01/2010 11:17:00

Ngày 24/12/2009 Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Danh mục văn bản quy phạm pháp luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010, theo đó Danh mục văn bản quy phạm pháp luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền bao gồm:

(i) Nhóm các văn bản quy phạm pháp luật phổ biến rộng rãi đến mọi đối tượng (cán bộ công chức Bộ Tài chính, tổ chức cá nhân có liên quan) bao gồm: Luât thuế tài nguyên và Luật thuế nhà đất được Quốc hội khoá XII thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 11/2009) và thứ 7;

(ii) Nhóm văn bản quy phạm pháp luật phổ biến trực tiếp đến cán bộ, công chức Bộ Tài chính bao gồm 02 văn bản (Luật Khám bệnh chữa bệnh và Luật an toàn thực phẩm) là những Luật có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quản lý tài chính hoặc đời sống cán bộ, công chức ngành Tài chính được Quốc hội khoá XII thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 11/2009) và thứ 7;

(iii) Đối với các Luật, pháp lệnh đăng tải trên trang Website của Bộ bao gồm 14 văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội khoá XII thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 11/2009) và thứ 7.