Hướng dẫn miễn thuế TNCN năm 2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH 12 của Quốc hội

Hướng dẫn miễn thuế TNCN năm 2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH 12 của Quốc hội 29/09/2009 11:15:00 778

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Hướng dẫn miễn thuế TNCN năm 2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH 12 của Quốc hội

29/09/2009 11:15:00

Ngày 12/08/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 160/2009/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế TNCN năm 2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH 12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội.

 

Theo Thông tư này, đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/12/2009 bao gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán), từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại; từ 01/01/2010, các đối tượng nói trên nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 30/6/2009 bao gồm cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương tiền công, từ nhận thừa kế, từ nhận quà tặng; từ ngày 01/7/2009, các đối tượng này nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

 

Cũng theo hướng dẫn tại Thông tư này, thu nhập làm căn cứ xác định số thuế thu nhập cá nhân được miễn là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được giãn 6 tháng đầu năm 2009 và thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có nguồn gốc phát sinh trong thời gian được miễn thuế. Cụ thể, thu nhập từ tiền lương, tiền công làm căn cứ xác định số thuế thu nhập cá nhân được miễn là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công mà đơn vị sử dụng lao động phải thanh toán cho cá nhân trong 6 tháng đầu năm 2009, không phân biệt thời điểm chi trả; thời hạn chi trả tiền lương, tiền công của 6 tháng đầu năm được xác định là thu nhập miễn thuế chậm nhất không quá ngày 31/12/2009. Đối với các khoản tiền thưởng cho cả năm 2009 (như tiền thưởng năm, tiền thưởng tháng lương thứ 13…) thì thu nhập làm căn cứ xác định số thuế được miễn là 50% số tiền thưởng này; thời hạn chi trả các khoản tiền thưởng cho cả năm 2009 được xác định là thu nhập miễn thuế chậm nhất không quá ngày 31/3/2010.


Thông tư này có hiệu lực
thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.