Thông tư hướng dẫn quản lý dịch vụ bưu chính công ích

Thông tư hướng dẫn quản lý dịch vụ bưu chính công ích 24/08/2009 11:04:00 700

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông tư hướng dẫn quản lý dịch vụ bưu chính công ích

24/08/2009 11:04:00

Ngày 30/7/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 153/2009/TT-BTC  hướng dẫn quản lý tài chính đảm bảo cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Nhà nước khoán trợ cấp hàng năm cho Tổng công ty Bưu chính Việt Nam duy trì hoạt động của mạng bưu chính công cộng để cung ứng dịch vụ bưu chính công ích. Cơ chế khoán trợ cấp nói trên được thực hiện trong giai đoạn từ ngày 01/01/2008 đến chậm nhất là ngày 31/12/2013. Sau đó, Bưu chính Việt Nam tự bù đắp chi phí duy trì hoạt động của mạng bưu chính viễn thông.

 

Nguồn kinh phí trợ cấp cho Bưu chính Việt Nam chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn từ năm 2008 đến hết năm 2010, Nhà nước trích một phần lợi nhuận sau thuế được chia theo vốn nhà nước đầu tư tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam để trợ cấp cho Bưu chính Việt Nam. Trường hợp mức trợ cấp cho bưu chính Việt Nam vượt quá tỷ lệ nêu trên, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc bổ sung nguồn kinh phí. Giai đoạn từ năm 2011 đến hết năm 2013, nhà nước trợ cấp cho Bưu chính Việt Nam từ ngân sách nhà nước.

 

Bưu chính Việt Nam có trách nhiệm quản lý và sử dụng kinh phí nhà nước cấp đúng mục đích, hiệu quả nhằm duy trì hoạt động của mạng bưu chính công cộng để cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo hợp đồng đặt hàng cung ứng dịch vụ bưu chính công ích giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bưu chính Việt Nam theo quy định của pháp luật.

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký./.