Xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật tài chính 2009

Xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật tài chính 2009 05/12/2008 10:54:00 279

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật tài chính 2009

05/12/2008 10:54:00

Nhằm triển khai các hoạt động liên quan đến việc ra mắt Hội đồng và đẩy mạnh nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật trong năm 2009, Vụ Pháp chế đã trình Bộ tổ chức cuộc họp trong tháng 12/2008 để ra mắt Hội đồng đồng thời là Phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ Tài chính.

 

Theo đó, các nội dung của phiên họp Hội đồng lần này sẽ bao gồm:

 

1. Công bố Quyết định số 269/QĐ-BTC ngày 18/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ Tài chính.

 

2. Nghe báo cáo và thảo luận, đánh giá về kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ Tài chính năm 2008 theo Quyết định số 3962/QĐ-BTC ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Danh mục văn bản quy phạm pháp luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2008:

 

- Báo cáo tình hình thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với Luật thuế thu nhập cá nhân; Luật thuế giá trị gia tăng; Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (Vụ Chính sách Thuế chuẩn bị).

 

- Báo cáo tình hình thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Luật trưng mua, trưng dụng tài sản (Cục Quản lý công sản chuẩn bị).

 

- Báo cáo tổng hợp kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ Tài chính năm 2008 (Vụ Pháp chế chuẩn bị)

 

3. Cho ý kiến về dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế chuẩn bị);

 

4. Cho ý kiến về dự kiến Danh mục văn bản QPPL phổ biến, tuyên truyền năm 2009 (Vụ Pháp chế chuẩn bị).

 

            Dự kiến phiên họp sẽ tổ chức từ 15-19/12/2008./.