Dự kiến chương trình xây dựng pháp luật của chính phủ năm 2008

Dự kiến chương trình xây dựng pháp luật của chính phủ năm 2008 25/10/2008 10:45:00 407

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Dự kiến chương trình xây dựng pháp luật của chính phủ năm 2008

25/10/2008 10:45:00

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ VỀ

NGHỊ QUYẾT, NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ; QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2008

 

STT

Tên dự thảo

Đơn vị tham gia

Thời gian

trình Bộ

Thời gian

 trình CP, TTg

Ghi chú

Tổng cục Hải quan

1                      

Nghị định quy định về thủ tục hải quan điện tử

Các đơn vị trong và ngoài Bộ có liên quan

Tháng 11/2008

Tháng 11/2008

Dự án thuộc chương trình năm 2007 chuyển sang năm 2008 theo ý kiến của lãnh đạo Bộ tại tờ trình ngày 14/9/2007 của Vụ Pháp chế Bộ và ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp ngày 24/9/2007

Tổng cục Thuế

2                      

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Luật Thuế Thu nhập cá nhân

Vụ Chính sách Thuế, Vụ Pháp chế

 

 

 

Kho bạc nhà nước

3                      

Nghị định về quản lý biên chế và cơ chế tài chính hoạt động nội bộ của hệ thống kho bạc nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

Vụ Tài vụ quản trị, Vụ NSNN, Vụ TCCB, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan

Tháng 11/2007

Quý I/2008

 

Cục Dự trữ quốc gia

4                      

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dự trữ quốc gia

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Quý I/2008

Quý I/2008

Thay thế Quyết định số 270/2003/QĐ-TTg ngày 24/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

5                      

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối với cán bộ, công chức Cục Dự trữ quốc gia

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Quý II/2008

Quý II/2008

 

6                      

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý xăng, dầu dự trữ quốc gia

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Quý IV/2008

Quý IV/2008

 

Cục Quản lý giá

7                      

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về bình ổn giá

Văn phòng Chính phủ, Bộ Công thương và các Bộ có liên quan

Quý III/2008

Quý III/2008

 

Cục Tài chính doanh nghiệp

8                      

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị dịnh số 143/2003/NĐ-CP về hướng dẫn chi tiết một số điều của Pháp lệnh quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tư pháp

- Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Quý I/2008

Quý II/2008

 

9                      

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế trích lập và sử dụng Quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí

- Văn phòng Chính phủ, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

- Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 12/2007

Quý I/2008

 

Cục Quản lý công sản

10                  

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

- Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành có liên quan

- Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 7/2008

Tháng 9/2008

 

11                  

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản

- Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành có liên quan

Tháng 7/2008

Tháng 9/2008

 

12                  

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Tổng cục Thuế, Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách Thuế, Vụ NSNN, Vụ Tài chính đối ngoại, Cục Quản lý giá, Cục Tài chính doanh nghiệp

Quý II/2008

Quý III/2008

Chuyển từ Chương trình năm 2007 sang.

 

 

 

13                  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý tài sản nhà nước của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

- Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành có liên quan

- Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Quý III/2008

Quý IV/2008

 

14                  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế xử lý tài sản trục vớt tại vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam

Các đơn vị trong và ngoài Bộ có liên quan

Quý III/2008

Quý IV/2008

Chuyển từ Chương trình năm 2007 sang.

Vụ Chính sách Thuế

15                  

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)

Tổng cục Thuế, Vụ Pháp chế

Tháng 4/2008

Tháng 9/2008

 

16                  

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi)

Tổng cục Thuế, Vụ Pháp chế

Tháng 4/2008

Tháng 9/2008

 

17                  

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi)

Tổng cục Thuế, Vụ Pháp chế

Tháng 4/2008

Tháng 9/2008

 

18                  

Nghị định quy định chi tiết thi hành nghị quyết của Quốc hội về trích lập Quỹ Khoa học công nghệ

Tổng cục Thuế, Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ Pháp chế

Tháng 12/2007

Tháng 1/2008

 

19                  

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhâp từ chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân

Tổng cục Thuế, Vụ Pháp chế

Tháng 10/2007

Tháng 1/2008

 

20                  

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân

Tổng cục Thuế, Vụ Pháp chế

Tháng 3/2008

Tháng 6/2008

 

21                  

Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế nhà, đất (sửa đổi)

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Tư pháp; Văn phòng Quốc hội, Uỷ ban nhân dân, Sở Tài nguyên Môi trường và Cục Thuế một số địa phương

- Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Sau khi lãnh đạo Bộ duyệt nội dung Pháp lệnh Thuế nhà, đất (sửa đổi) - Dự kiến tháng 6/2008

Sau khi trình Chính phủ dự thảo Pháp lệnh thuế nhà, đất (sửa đổi) - Dự kiến tháng 9/2008

 

Vụ Bảo hiểm

22                  

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 118/2003/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ

Tháng 7/2008

Tháng 10/2008

Chuyển từ Chương trình năm 2007 sang.

Vụ Hành chính sự nghiệp

23                  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi phương thức cấp phát từ ngân sách nhà nước cho các bệnh viên sang hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng được miễn, giảm viện phí

- Bộ Y tế

- Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Pháp chế

Quý II/2008

Quý III/2008

 

24                  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức trang bị, phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Pháp chế, Cục Quản lý công sản

Quý II/2008

Quý III/2008

 

Vụ Tài chính ngân hàng

25                  

Nghị định sửa đổi Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng hộ nghèo và các đối tượng chính sách

Vụ Ngân sách nhà nước

Quý IV/2008

Quý IV/2008

Chuyển từ Chương trình năm 2007 sang.

26                  

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 141/2003/NĐ-CP về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Pháp chế

Quý II/2008

Quý III/2008

Chuyển từ Chương trình năm 2007 sang.

27                  

Quyết định sửa đổi Quyết định 180/2002/QĐ-TTg về cơ chế tài chính Ngân hàng Chính sách Xã hội

Vụ Ngân sách nhà nước

Quý IV/2008

Quý IV/2008

 

28                  

Quyết định sửa đổi Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thành lập, hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Vụ Ngân sách nhà nước, Cục Tài chính doanh nghiệp

Quý II/2008

Quý II/2008

Chuyển từ Chương trình năm 2007 sang.

Vụ Ngân sách nhà nước

29                  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương khác, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2009

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 11/2008

Tháng 11/2008

 

Vụ Tổ chức cán bộ

30                  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan

Tổng cục Hải quan và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I/2008

Quý I/2008

 

31                  

Quyết của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý IV/2008

Quý IV/2008

 

Vụ Pháp chế

32                  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2008 và giai đoạn 2008 – 2010

Các đơn vị trong và ngoài Bộ có liên quan

Quý I/2008

Quý I/2008

 

33                  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách tài chính đối với các Khu kinh tế cửa khẩu biên giới

Các đơn vị trong và ngoài Bộ có liên quan

Quý II/2008

Quý II/2008

 

 

Các tin khác