Sửa đổi, bổ sung quy định về tạm ứng vốn Kho bạc nhà nước

Sửa đổi, bổ sung quy định về tạm ứng vốn Kho bạc nhà nước 29/05/2015 11:24:00 2217

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Sửa đổi, bổ sung quy định về tạm ứng vốn Kho bạc nhà nước

29/05/2015 11:24:00

Ngày 5/5/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 62/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 3/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc nhà nước. Theo đó, một số quy định được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp như sau:

- Sửa đổi về thủ tục tạm ứng vốn ngân sách cấp tỉnh. Theo đó, khi phát sinh nhu cầu tạm ứng vốn Kho bạc nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh (hoặc ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh) phê duyệt việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước và có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước.

- Quy định về thời hạn tạm ứng và rút vốn của ngân sách cấp tỉnh đối với các khoản tạm ứng cho ngân sách cấp tỉnh để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản các dự án đã ghi trong kế hoạch năm của tỉnh, thành phố cho rõ ràng, thuận lợi hơn trong áp dụng, cụ thể: Thời hạn tạm ứng tối đa 12 tháng kể từ ngày Kho bạc Nhà nước ký duyệt tạm ứng tại giấy đề nghị tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước. Thời hạn rút vốn đối với các khoản tạm ứng được Bộ Tài chính phê duyệt trong năm ngân sách chậm nhất là đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách năm đó; sau thời gian chỉnh lý quyết toán, khoản tạm ứng hết hiệu lực rút vốn.

- Quy định rõ mức phí tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước được áp dụng thống nhất là 0,15%/tháng (30 ngày) tính trên số dư nợ tạm ứng; mức phí tạm ứng quá hạn được tính bằng 150% mức phí tạm ứng trong hạn. Phí tạm ứng quá hạn được tính theo mức phí tạm ứng quá hạn và số ngày quá hạn. Trường hợp khoản tạm ứng quá hạn nhưng được Bộ Tài chính gia hạn thì vẫn được áp dụng phí trong hạn cho đến hết thời hạn được gia hạn.

- Sửa đổi quy định về cơ quan có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng vốn tạm ứng Kho bạc nhà nước từ Ủy ban nhân dân tỉnh sang Sở Tài chính; đồng thời sửa đổi mẫu Giấy đề nghị tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước (Mẫu 02); mẫu Báo cáo tình hình sử dụng vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước (Mẫu 03) ban hành kèm theo Thông tư số 162/2012/TT-BTC thành mẫu tương ứng kèm theo Thông tư này; bổ sung mẫu Giấy đề nghị rút vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước (Mẫu 04).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015.

                                                                                                                     Ban Mai