Quy định về kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội Cựu chiến binh

Quy định về kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội Cựu chiến binh 15/05/2015 11:21:00 2541

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quy định về kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội Cựu chiến binh

15/05/2015 11:21:00

         Ngày 11/5/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 71/2015/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức khác.

            Nguồn kinh phí hoạt động của Hội cựu chiến binh bao gồm: Nguồn thu hội phí được để lại theo quy định trong Điều lệ hoạt động của Hội; Nguồn viện trợ, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước (nếu có); Nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ và Nguồn hỗ trợ từ các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức khác. Kinh phí hoạt động của Hội Cựu chiến binh phải được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng theo tiêu chuẩn chế độ chi tiêu tài chính theo các quy đinh hiện hành, thực hiện chế độ báo cáo quyết toán kinh phí đã sử dụng theo quy định của pháp luật. 

            Thông tư cũng quy định về các nội dung chi của Hội cựu chiến binh, bao gồm: Chi tổ chức Đại hội theo nhiệm kỳ; chi họp sơ kết, tổng kết; chi tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; Chi tổ chức các hoạt động phong trào, chi công tác phí; Chi đào tạo bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội; Chi phụ cấp cho cán bộ làm công tác Hội; Chi khen thưởng. Tuơng ứng với các nội dung chi, Thông tư số 71/2015/TT-BTC cũng quy định về các mức chi theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành.

            Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015 và thay thế Thông tư số 103/2003/TT-BTC ngày 30/10/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung thu, chi của các tổ chức Hội Cựu chiến binh trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

                                                                                                                           (Hà Uyên)