Quy định về hỗ trợ mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2014 - 2015

Quy định về hỗ trợ mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2014 - 2015 27/04/2015 09:50:00 1146

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quy định về hỗ trợ mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2014 - 2015

27/04/2015 09:50:00

Theo quy định tại Thông tư số 50/2015/TT-BTC ngày 17/4/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2014-2015: ngân sách Nhà nước hỗ trợ lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ vụ Đông Xuân 2014-2015 ở đồng bằng sông Cửu Long cho các thương nhân được quy định tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ về mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2014-2015.

Theo đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay tại ngân hàng thương mại cho các thương nhân được Hiệp hội Lương thực Việt Nam phân giao thực hiện mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2014-2015 và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Ngân sách Nhà nước cũng hỗ trợ lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ nhưng chỉ thực hiện đối với các khoản vay từ ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định.

Nếu thương nhân mua thóc, gạo tạm trữ bằng nguồn vốn khác, không phải bằng nguồn vay ngân hàng thương mại sẽ không được ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

Các khoản vay được hỗ trợ lãi suất là các khoản vay trả nợ trước và trong hạn tại thời điểm hỗ trợ lãi suất, không thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay quá hạn.

Giá để tính hỗ trợ lãi suất là giá mua thực tế theo giá thị trường (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) cho từng loại thóc, gạo.

Cũng theo quy định tại Thông tư, số lượng thóc, gạo được hỗ trợ lãi suất cho từng thương nhân theo số lượng thóc, gạo thực tế thương nhân mua tạm trữ nhưng không được vượt quá số lượng quy định tại các văn bản phân giao chỉ tiêu mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2014-2015 của Hiệp hội Lương thực Việt Nam và đảm bảo tổng số thóc, gạo mua tạm trữ không được vượt quá 1 triệu tấn quy gạo. Thóc, gạo mua tạm trữ là các loại thóc, gạo (kể cả gạo tẻ, nếp, thơm và tấm các loại). Thời hạn mua tạm trữ từ ngày 1/3/2015 đến hết ngày 15/4/2015.

Thời gian được hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng là thời gian tạm trữ thực tế tính từ thời điểm mua đến thời điểm bán thóc, gạo tạm trữ nhưng không quá thời hạn ngày 30/6/2015.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 17/4/2015.

                                                                                                     Ngọc Ánh