Sửa đổi, bổ sung quy định về cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên

Sửa đổi, bổ sung quy định về cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên 08/05/2015 10:15:00 861

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Sửa đổi, bổ sung quy định về cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên

08/05/2015 10:15:00

           Ngày 23/4/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 56/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán.

            Theo đó, đối với trường hợp kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán lần đầu trong thời gian từ ngày được cấp chứng chỉ kiểm toán viên đến ngày 31/12 của năm sau năm được cấp chứng chỉ kiểm toán viên sẽ không phải cập nhật kiến thức trước khi đăng ký hành nghề.

            Với việc sửa đổi lần này Bộ Tài chính đã bổ sung quy định tính giờ cập nhật kiến thức cho:

            - Các kiểm toán viên tham gia các buổi thảo luận, rà soát, cho ý kiến về nội dung các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (tỷ lệ 01  giờ tham gia bằng 01 giờ cập nhật về pháp luật kế toán, kiểm toán của Việt Nam);

            - Kiểm toán viên hành nghề là thành viên Đoàn kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán thực hiện kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán (08 giờ cập nhật kiến thức về pháp luật kế toán, kiểm toán của Việt Nam cho 01 buổi đi kiểm tra, 16 giờ cập nhật kiến thức về pháp luật kế toán, kiểm toán của Việt Nam cho 01 ngày đi kiểm tra);

            - Kiểm toán viên hành nghề là giảng viên khóa tập huấn về quy trình, thủ tục, nghiệp vụ kiểm tra (01 giờ giảng bằng 01 giờ cập nhật kiến thức về pháp luật kế toán, kiểm toán của Việt Nam).

            Đối với các trường hợp xin hoãn giờ cập nhật kiến thức (khi không có đủ thời gian cập nhật kiến thức) Thông tư 56/2015/TT-BTC cũng quy định cụ thể về điều kiện, hồ sơ, thủ tục chấp thuận việc hoãn giờ cập nhật kiến thức.

            Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/6/2015./

                                                                                                                         Ngọc Ánh