Nghị định số 63/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL

Nghị định số 63/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL 14/04/2015 14:28:00 1256

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Nghị định số 63/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL

14/04/2015 14:28:00

Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật