Sửa đổi, thay thế 03 Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam

Sửa đổi, thay thế 03 Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam 13/03/2015 10:23:00 998

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Sửa đổi, thay thế 03 Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam

13/03/2015 10:23:00

             Ngày 06/3/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 28/2015/TT-BTC sửa đổi, thay thế 03 Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam. Việc sửa đổi, thay thế 03 Tiêu chuẩn thẩm định giá hiện hành là nhằm khắc phục các hạn chế trong quá trình áp dụng các tiêu chuẩn thẩm định giá sau gần 10 năm thực hiện, đồng thời, đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống văn bản QPPL hướng dẫn triển khai Luật giá.

            Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/4/2015. Kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành, Tiêu chuẩn số 05 quy định và hướng dẫn thực hiện quy trình thẩm định giá sẽ thay thế Tiêu chuẩn số 05 quy định tại Quyết định số 77/2005/QĐ-BTC ngày 01/11/2005; Tiêu chuẩn số 06 quy định nội dung và thể thức của báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và hồ sơ thẩm định giá trong hoạt động thẩm định giá tài sản theo quy định của pháp luật sẽ thay thế Tiêu chuẩn số 04 quy định tại Quyết định số 24/2005/QĐ-BTC ngày 18/4/2005; Tiêu chuẩn số 07 quy định về phân loại tài sản và hướng dẫn thực hiện phân loại tài sản trong quá trình thẩm định giá sẽ thay thế Tiêu chuẩn số 12 ban hành kèm theo Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008.