Tăng mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng có hàm lượng vàng từ 95%

Tăng mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng có hàm lượng vàng từ 95% 26/03/2015 15:51:00 802

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tăng mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng có hàm lượng vàng từ 95%

26/03/2015 15:51:00

Ngày 23/3/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 36/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu được ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.

Theo quy định, mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với đồ trang sức và các bộ phận của đồ trang sức bằng vàng, có hàm lượng vàng từ 95% trở lên (mã hàng 7113.19.10); đồ kỹ nghệ bằng vàng có hàm lượng vàng từ 95% trở lên (mã hàng 7114.19.00) và các sản phầm khác bằng vàng có hàm lượng vàng từ 95% trở lên (mã hàng 7115.90.10) tăng từ mức 0% lên mức 2%.

Đối với các mặt hàng đồ kim hoàn, đồ kỹ nghệ và sản phẩm khác bằng vàng, để được áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu bằng 0% thì ngoài hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu còn phải có Phiếu kết quả thử nghiệm xác định hàm lượng vàng dưới 95% do tổ chức thử nghiệm được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 7/5/2015.