Quy định về mới về lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí đối với quản lý nhà, đất hỗ tương

Quy định về mới về lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí đối với quản lý nhà, đất hỗ tương 26/03/2015 15:54:00 1322

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quy định về mới về lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí đối với quản lý nhà, đất hỗ tương

26/03/2015 15:54:00

           Ngày 25/3/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37/2015/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước theo hình thức hỗ tương và theo hình thức giao sử dụng nhà, đất không phải trả tiền. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2015 và  được áp dụng bắt đầu từ năm ngân sách 2015. 

Theo quy định tại Thông tư, việc bố trí dự toán được thực hiện theo nguyên tắc: kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà, đất hỗ tương được bố trí cùng dự toán chi ngân sách hoạt động thường xuyên của Bộ Ngoại giao và được quản lý sử dụng đúng mục đích, chế độ. Dự toán được xác định căn cứ vào giá cho thuê nhà do Bộ Ngoại giao quyết định và diện tích nhà, đất hỗ tương.

Đối với một số nội dung đặc thù trong việc lập dự toán, phân bổ, chấp hành và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà, đất hỗ tương. Hằng năm, Bộ Ngoại giao thông báo cho các đơn vị được giao quản lý về mức giá cho thuê nhà để lập dự toán. Trên cơ sở đó, các đơn vị này lập dự toán và gửi Bộ Ngoại giao tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, giao dự toán và gửi Bộ Tài chính thẩm tra. Căn cứ vào dự toán được phê duyệt, Bộ Ngoại giao ký hợp đồng và phân bổ kinh phí cho các đơn vị. Trong trường hợp, kinh phí bố trí cho công tác này không phân bổ hết Bộ ngoại giao có trách nhiệm hoàn trả ngân sách nhà nước, không sử dụng sang mục đích khác.