Tổng quan thị trường bảo hiểm 4 tháng đầu năm 2018

Tổng quan thị trường bảo hiểm 4 tháng đầu năm 2018 28/06/2018 15:57:00 306

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổng quan thị trường bảo hiểm 4 tháng đầu năm 2018

28/06/2018 15:57:00

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 4 tháng đầu năm 2018 ước đạt 37.141,4 tỷ đồng tăng 20,27% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 14.519 tỷ đồng, tăng 5,30% và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 22.622,4 tỷ đồng tăng 32,35% so với cùng kỳ năm 2017.

Bảo hiểm phi nhân thọ

Kết quả thị trường

04 tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ ước đạt 14.519 tỷ đồng, tăng 5,30% so với cùng kỳ năm 2017. Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là Bảo Việt với doanh thu ước đạt 3.093 tỷ đồng, tăng 27,40% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm thị phần 21,30%. Tiếp đến là PVI (2.360 tỷ đồng, tăng 7,05%, chiếm thị phần 16,26%), PTI (1.249 tỷ đồng, tăng 26%, chiếm thị phần 8,60%), Bảo Minh (1.168 tỷ đồng, tăng 10%, chiếm thị phần 8,04%), PJICO (832 tỷ đồng, tăng 7,10%, chiếm thị phần 5,73%).

Ngoài các DNBH dẫn đầu thị trường nêu trên, một số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng cao so với cùng kỳ năm 2017 như VNI (256,7 tỷ đồng, tăng 44,95%), Samsung Vina (338,34 tỷ đồng, tăng 44,32%), BSH (251 tỷ đồng, tăng 38%), Bảo Việt Tokio Marine (208,56 tỷ đồng, tăng 20,73%).

Một số DNBH và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài khác có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2017 là SGI (11 tỷ đồng, giảm 99,7%), Cathay (53 tỷ đồng, giảm 75,29%), VBI (328 tỷ đồng, giảm 59,06%), BHV (43 tỷ đồng, giảm 40,12%), Phú Hưng (25 tỷ đồng, giảm 32%), UIC (228 tỷ đồng, giảm 30%), QBE (91 tỷ đồng, giảm 25,66%).

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu (4.725 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 32,55%), tiếp theo là bảo hiểm sức khỏe (4.348 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 29,95%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (1.918 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,21%), bảo hiểm cháy nổ (1.191 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,20%), bảo hiểm hàng hoá vận chuyển (764,8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5,27%).

Bồi thường

Ước số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 4 tháng đầu năm 2018 là 5.848 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 40,28%; cao hơn tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2017 (36,95%).

19/30 DNBH và chi nhánh DNBH nước ngoài có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. 11 DNBH còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó có 5 DNBH có tỷ lệ bồi thường trên 50% là MSIG (97,58%), Phú Hưng (78,35%), PVI (61,38%), BHV (56%).

Bảo hiểm nhân thọ

Kết quả khai thác mới 4 tháng đầu năm 2018

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới đạt 7.735 tỷ đồng tăng 30,67% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới như sau: Bảo Việt Nhân thọ (20,5%), Daiichi (16,53%), Prudential (15,54%), Manulife (14,71%), AIA (10,22%), Generali (4,08%), Chubb (4,01%), Hanwha (2,82%), MB Ageas 2,77%. Các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ.

Nghiệp vụ bảo hiểm liên kết chung vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu phí khai thác mới, chiếm tỷ trọng 54,39%. Nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 27,85%, bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 3,23%, bảo hiểm hưu trí chiếm tỷ trọng 0,56% và các nghiệp vụ chính còn lại (bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm sức khỏe (sản phẩm chính)) chiếm tỷ trọng 6,99%. Doanh thu phí bảo hiểm bổ trợ chiếm tỷ trọng 3,46%.

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu khai thác mới của các nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư tăng 47,34%, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp giảm 2%, nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ tăng 121,1%.

Về số lượng hợp đồng khai thác mới trong 4 tháng đầu năm, dẫn đầu là nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư với 279.481 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 43,88%), tăng trưởng 28,8% so với cùng kỳ năm 2017, tiếp theo là sản phẩm bảo hiểm tử kỳ với 175.887 hợp đồng đồng bảo hiểm cá nhân và thành viên trong nhóm (chiếm tỷ trọng 27,61%), tăng trưởng 107,17% so với cùng kỳ năm 2017, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp là 170.373 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 26,75%), giảm 14,94% so với cùng kỳ năm 2017.

Quy mô thị trường bảo hiểm nhân thọ 4 tháng đầu năm 2018

Số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) đạt 7.804.586 hợp đồng, tăng 11,32% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 22.622,4 tỷ đồng tăng 32,35% so với cùng kỳ năm 2017. Tính doanh thu phí theo từng nghiệp vụ thì nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn cả với 47,2%, tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp với tỷ trọng 40,61%. Doanh thu phí bảo hiểm bổ trợ đóng góp 8,83% tổng doanh thu phí toàn thị trường.

Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm cụ thể như sau: Bảo Việt Nhân thọ (27,5%), Prudential (21,6%), Manulife (13%), Daiichi (12,5%), AIA (10,1%), các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 10%.

Môi giới bảo hiểm

Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm (MGBH) 4 tháng đầu năm 2018 ước đạt 3.087 tỷ đồng (tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2017), trong đó phí bảo hiểm gốc thu xếp qua MGBH ước đạt 1.925 tỷ đồng (tăng 21,3%), phí tái bảo hiểm thu xếp qua MGBH ước đạt 1.042 tỷ đồng (tăng 30,3%).

Tổng doanh thu hoa hồng MGBH 4 tháng đầu năm 2018 ước đạt 250 tỷ đồng (tăng 15,7% so với cùng kỳ 2017), trong đó hoa hồng MGBH gốc ước đạt 209 tỷ đồng (tăng 14,8%), hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước đạt 41 tỷ đồng (tăng 41,4%).