Tổng quan thị trường bảo hiểm 3 tháng đầu năm 2018

Tổng quan thị trường bảo hiểm 3 tháng đầu năm 2018 30/03/2018 14:53:00 176

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổng quan thị trường bảo hiểm 3 tháng đầu năm 2018

30/03/2018 14:53:00

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 3 tháng đầu năm 2018 ước đạt 27.699 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 11.317 tỷ đồng, tăng 17,61% so với cùng kỳ năm 2017 và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 16.382 tỷ đồng tăng 34,41% so với cùng kỳ năm 2017.

Bảo hiểm phi nhân thọ

Kết quả thị trường

Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 3 tháng đầu năm ước đạt 11.317 tỷ đồng, tăng 17,61% so với cùng kỳ năm 2017. Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là Bảo Việt với doanh thu ước đạt 2.415 tỷ đồng, tăng 29,10% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm 21,34% thị phần. Tiếp đến là PVI đứng thứ hai với doanh thu ước đạt 1.953 tỷ đồng, tăng 15,22% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm 17,25% thị phần, Bảo Minh đứng thứ 3 với doanh thu ước đạt 957 tỷ đồng, tăng 11,75% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm 8,45% thị phần, PTI đứng thứ tư với doanh thu ước đạt 935 tỷ đồng, tăng 25,06% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm 8,26% thị phần, PJICO đứng thứ năm với doanh thu ước đạt 623 tỷ đồng, tăng 5,11% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm 5,51% thị phần.

Ngoài các DNBH dẫn đầu thị trường nêu trên, một số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc trên 40% so với cùng kỳ năm 2017 như SGI (9 tỷ đồng, tăng 51,49%), ABIC (437 tỷ đồng, tăng 45,72%), BSH (191 tỷ đồng, tăng 44,32%), VNI (195 tỷ đồng, tăng 42,74%).

Một số DNBH khác có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2017 là BHV (33 tỷ đồng, giảm 46,38%), UIC (142 tỷ đồng, giảm 35,17%), Phú Hưng (19 tỷ đồng, giảm 32,79%), Fubon (65 tỷ đồng, giảm 9,95%).

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu (3.623 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 32,01%), tiếp theo là bảo hiểm sức khỏe (3.531 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 31,20%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (1.510 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,34%), bảo hiểm cháy nổ (850 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,51%), bảo hiểm hàng hoá vận chuyển (589 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5,21%).

Bồi thường

Số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 03 tháng đầu năm 2018 ước là 4.565 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 40,33%; cao hơn tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2017 (31,32%).

22/30 DNBH và chi nhánh DNBH nước ngoài có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. 08 DNBH còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó có 5 DNBH có tỷ lệ bồi thường trên 50% là MSIG (138,88%), Phú Hưng (84,23%), UIC (71,20%), PVI (65,87%), BHV(51,66%).

Bảo hiểm nhân thọ

Kết quả khai thác mới 3 tháng đầu năm 2018

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới ước đạt 5.683 tỷ đồng, tăng 35,49% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới như sau: Bảo Việt Nhân thọ (22,12%), Daiichi (15,59%), Prudential (15,25%), Manulife (14,34%), AIA (10,51%), Generali (4,41%), Chubb (3,76%), Hanwha (2,88%), MB Ageas (2,52%), (Sun Life 1,17%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ.

Các nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp và bảo hiểm liên kết đầu tư vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu phí khai thác mới. Trong đó bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 44%, bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 29%, bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 3,44%, bảo hiểm hưu trí chiếm tỷ trọng 0,75% và các nghiệp vụ chính còn lại (bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm sức khỏe (sản phẩm chính)) chiếm tỷ trọng 12,31%. Doanh thu phí bảo hiểm bổ trợ chiếm tỷ trọng 10,5%.

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu khai thác mới của các nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư tăng 47%, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp tăng 2,07%, nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ tăng 227%.

Về số lượng hợp đồng khai thác mới trong 3 tháng đầu năm 2018, dẫn đầu là nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư với 198.352 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 41,79%, tăng trưởng 27,53% so với cùng kỳ năm 2017), tiếp theo là sản phẩm bảo hiểm tử kỳ với 137.984 hợp đồng đồng bảo hiểm cá nhân và thành viên trong nhóm (chiếm tỷ trọng 28,95%, tăng trưởng 97% so với cùng kỳ năm 2017), nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp là 130.543 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 27,5%, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2017).

Quy mô thị trường bảo hiểm nhân thọ 3 tháng đầu năm 2018

Số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) ước đạt 8.906.333 hợp đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 16.382 tỷ đồng, tăng 34,41% so với cùng kỳ năm 2017. Tính doanh thu phí theo từng nghiệp vụ thì nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư vẫn chiếm tỷ trọng cao với 47%, tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp chiếm 39%. Doanh thu phí bảo hiểm bổ trợ đóng góp 8% tổng doanh thu phí toàn thị trường.

Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm cụ thể như sau: Bảo Việt Nhân thọ (28,1%), Prudential (21,5%), Manulife (12,8%), Dai-ichi (12,1%), AIA (10,4%), Chubb (3,6%), Generali (2,9%), Hanwha (2,6%), Sun Life (1%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

Môi giới bảo hiểm

Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm 3 tháng đầu năm 2018 ước đạt 2.315 tỷ đồng (tăng 31,9% so với cùng kỳ năm 2017). Trong đó, phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới ước đạt 1.444 tỷ đồng (tăng 20,7%), phí tái bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 781 tỷ đồng (tăng 55,9%).

Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm 3 tháng đầu năm 2018 ước đạt 188 tỷ đồng (tăng 18,1% so với cùng kỳ 2017). Trong đó, hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 157 tỷ đồng (tăng 17,5%), hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước đạt 31 tỷ đồng (tăng 21,0%).