Tổng quan thị trường bảo hiểm 10 tháng đầu năm 2021

Tổng quan thị trường bảo hiểm 10 tháng đầu năm 2021 21/12/2021 16:50:00 39514

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổng quan thị trường bảo hiểm 10 tháng đầu năm 2021

21/12/2021 16:50:00

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 10 tháng đầu năm 2021 ước đạt 170.837 tỷ đồng, tăng 15.68% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 47.245 tỷ đồng, tăng 2,26% so với cùng kỳ năm 2020 và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 123.592 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2020.

1. Bảo hiểm phi nhân thọ

Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 10 tháng đầu năm 2021 ước đạt 47.245 tỷ đồng, tăng 2,26% so với cùng kỳ năm 2020. Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là Bảo Việt với doanh thu ước đạt 7.315 tỷ đồng, giảm 10,86% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm thị phần 15,48%. Tiếp đến là PVI với doanh thu ước đạt 6.827 tỷ đồng (tăng 10,25%, chiếm thị phần 14,45%), PTI với doanh thu ước đạt 4.733 tỷ đồng (giảm 3,54%, chiếm thị phần 10,02%), Bảo Minh với doanh thu ước đạt 3.612 tỷ đồng (tăng 3,38%, chiếm thị phần 7,64%), MIC với doanh thu ước đạt 3.041 tỷ đồng (tăng 21,68%, chiếm thị phần 6,44%), PJICO với doanh thu ước đạt 2.614 tỷ đồng (giảm 9,99%, chiếm thị phần 5,53%).

Biểu đồ 1: Doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ

10 tháng năm 2021

  Đơn vị tính: triệu đồng

image

 

 

Ngoài các DNBH dẫn đầu thị trường nêu trên, một số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc cao so với cùng kỳ năm 2020 như HDI (176 tỷ đồng; gấp 23 lần so với năm 2020); OPES (721 tỷ đồng; tăng 86,86%), Chubb (271 tỷ đồng; tăng 67,82%).

Một số DNBH khác có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2020 là GIC (1.194 tỷ đồng; giảm 16,13%); SGI (24 tỷ đồng; giảm 16,08%); Liberty (474 tỷ đồng; giảm 13,89%)…

Biểu đồ 2: Thị phần theo doanh thu phí bảo hiểm gốc 10 tháng năm 2021

image

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm sức khỏe (15.036 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 31,82%) chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu, tiếp theo là bảo hiểm xe cơ giới (12.588 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 26,64%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (6.552 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,87%), bảo hiểm cháy nổ (6.132 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 12,98%).

 

Biểu đồ 3: Tỷ trọng doanh thu theo nghiệp vụ bảo hiểm 10 tháng đầu năm 2021

image

Bồi thường

Số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 10 tháng đầu năm 2021 ước là 14.052 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 29,74%; thấp hơn tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2020 (39,06%).

19/32 DNBH và chi nhánh DNBH nước ngoài có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. 13 DNBH còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó có 04 DNBH có tỷ lệ bồi thường trên 40% là Phú Hưng (90,9%), Bảo Việt (42,41%), BHV (41,44%) và Liberty (40,27%).

2. Bảo hiểm nhân thọ

Kết quả khai thác mới

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới 10 tháng đầu năm 2021 ước đạt 39.576 tỷ đồng tăng trưởng 23,4% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới như sau: Manulife (24,1%), Bảo Việt nhân thọ (12,8%), Prudential (12,7%), Dai-ichi (12,2%), AIA (8,1%), MB Ageas (7,3%), Sun Life (4,6%), FWD (4,3%), Generali (3,3%), Chubb (2,5%), Cathay (2,2%), Hanwha (2%), Aviva (1,5%), 05 doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần 2,4%.

Biểu đồ 4. Doanh thu khai thác mới 10 tháng đầu năm 2021

Đơn vị: triệu đồng

image

 

Nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 83,6% doanh thu phí khai thác mới. Tiếp theo là bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 2,8%, bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 1,9%, các nghiệp vụ chính còn lại (bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm sức khỏe (sản phẩm chính)) chiếm tỷ trọng 1,4%. Doanh thu phí bảo hiểm bổ trợ chiếm tỷ trọng 10,3%.

So với cùng kỳ năm trước, doanh thu khai thác mới của nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư tăng 35,4%, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp giảm 53,3%, nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ tăng 4,4%.

Về số lượng hợp đồng khai thác mới 10 tháng đầu năm 2021 ước đạt 2.978.773 hợp đồng, dẫn đầu là nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư với 1.616.314 hợp đồng bảo hiểm cá nhân và thành viên trong nhóm (chiếm tỷ trọng 54,3%, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020), tiếp theo là sản phẩm bảo hiểm tử kỳ với 1.005.509 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 33,8%, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm 2020), nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp là 83.877 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 2,8%, giảm 56% so với cùng kỳ năm 2020). Số lượng hợp đồng khai thác mới các nghiệp vụ chính còn lại chiếm tỷ trọng 9,2%, tăng 230% so với cùng kỳ năm 2020.

Biểu đồ 5. Tỷ trọng hợp đồng khai thác mới theo nghiệp vụ 10 tháng đầu năm 2021

image

Quy mô thị trường bảo hiểm nhân thọ

Số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) ước đạt 13.179.589 hợp đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 123.592 tỷ đồng tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2020. Tính doanh thu phí theo từng nghiệp vụ thì nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất với 67,2%, tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp 20,7%, các nghiệp vụ chính còn lại chiếm tỷ trọng 1,9%. Doanh thu phí bảo hiểm bổ trợ đóng góp 10,2% tổng doanh thu phí toàn thị trường.

Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm cụ thể như sau: Bảo Việt Nhân thọ (19,8%), Manulife (19,1%), Prudential (16,8%), Dai-ichi (11,7%), AIA (10,6%), MB Ageas (3,7%), Chubb (2,7%), Generali (2,7%), FWD (2,5%), Hanwha (2,5%), Aviva (2,1%), Sun Life (2,1%), Cathay (1,5%), BIDV MetLife (1%), các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

Môi giới bảo hiểm

Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua MGBH 10 tháng năm 2021 ước đạt 10.879 tỷ đồng (tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước), trong đó phí bảo hiểm thu xếp gốc ước đạt 6.789 tỷ đồng (tăng 14,5% so với cùng kỳ), phí tái bảo hiểm thu xếp ước đạt 4.090 tỷ đồng (tăng 20,4% so với cùng kỳ);

Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm 10 tháng năm 2021 ước đạt 932 tỷ đồng (tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước), trong đó hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 748 tỷ đồng (tăng 20,4% so với cùng kỳ), hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước đạt 184 tỷ đồng (tăng 53,3% so với cùng kỳ).

 

 

 

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%