Tổng quan thị trường bảo hiểm 10 tháng đầu năm 2018

Tổng quan thị trường bảo hiểm 10 tháng đầu năm 2018 13/11/2018 10:31:00 831

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổng quan thị trường bảo hiểm 10 tháng đầu năm 2018

13/11/2018 10:31:00

Hiện nay, thị trường bảo hiểm hiện có 63 doanh nghiệp KDBH (trong đó có 30 DNBH phi nhân thọ, 18 DNBH nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 13 DNMGBH) và 01 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài. Trong 10 tháng đầu năm 2018, thị trường bảo hiểm đạt kết quả như sau:

- Tổng tài sản: ước đạt 378.281 tỷ đồng (tăng 29,49% so với cùng kỳ năm trước), trong đó, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 82.681 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 295.600 tỷ đồng.

- Đầu tư trở lại nền kinh tế: ước đạt 299.796 tỷ đồng (tăng 29,99% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 41.346 tỷ đồng; các DNBH nhân thọ ước đạt 258.450 tỷ đồng.

- Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm: ước đạt 236.867 tỷ đồng (tăng 39,18% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 22.037 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 214.830 tỷ đồng.

- Tổng nguồn vốn chủ sở hữu: ước đạt 79.758 tỷ đồng (tăng 45,05% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 27.238 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 52.520 tỷ đồng.

- Tổng doanh thu phí bảo hiểm: ước đạt 113.010 tỷ đồng (tăng 22,13% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 45.780 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 67.230 tỷ đồng.

- Chi trả quyền lợi bảo hiểm: ước đạt 31.582 tỷ đồng, trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 18.682 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 12.900 tỷ đồng.

- Hoạt động môi giới: Tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới trong 10 tháng đầu năm 2018 ước đạt 7.396 tỷ đồng tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 4.061 tỷ đồng tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước, môi giới tái bảo hiểm ước đạt 3.335 tỷ đồng, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước.