Tổng quan thị trường bảo hiểm 7 tháng đầu năm 2018

Tổng quan thị trường bảo hiểm 7 tháng đầu năm 2018 26/09/2018 14:26:00 324

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổng quan thị trường bảo hiểm 7 tháng đầu năm 2018

26/09/2018 14:26:00

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 7 tháng đầu năm 2018 ước đạt 69.996 tỷ đồng, tăng 24,74% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 25.632 tỷ đồng, tăng 11,81% so với cùng kỳ năm 2017 và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 44.364 tỷ đồng tăng 33,68% so với cùng kỳ năm 2017.

Bảo hiểm phi nhân thọ

Kết quả thị trường

Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc 7 tháng đầu năm 2018 của thị trường phi nhân thọ ước đạt 25.632 tỷ đồng, tăng 11,81% so với cùng kỳ năm ngoái. Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là Bảo Việt với doanh thu ước đạt 5.456 tỷ đồng, tăng 29,25% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm thị phần 21,29%. Tiếp đến là PVI (4.237 tỷ đồng, tăng 4,98%, chiếm thị phần 16,53%), PTI (2.245 tỷ đồng, tăng 29,15%, chiếm thị phần 8,76%), Bảo Minh (1.878 tỷ đồng, tăng 1,62%, chiếm thị phần 7,33%), PJICO (1.550 tỷ đồng, tăng 11,89%, chiếm thị phần 6,05%).

Ngoài các DNBH dẫn đầu thị trường nêu trên, một số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc cao so với cùng kỳ năm 2017 như VBI (734 tỷ đồng, tăng 62,93%); VNI (484 tỷ đồng, tăng 47,63%); BSH (451 tỷ đồng, tăng 41,53%).

Một số DNBH và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài khác có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2017 là BHV (80 tỷ đồng, giảm 34,36%), UIC (416 tỷ đồng, giảm 25,68%), Phú Hưng (45 tỷ đồng, giảm 26,21%), MIC (942 tỷ đồng, giảm 17,76%).

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu (8.289 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 32,34%), tiếp theo là bảo hiểm sức khỏe (7.411 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 28,91%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (3.596 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14,03%), bảo hiểm cháy nổ (2.298 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,96%), bảo hiểm hàng hoá vận chuyển (1.469 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5,73%).

Bồi thường

Số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 07 tháng đầu năm 2018 ước là 10.921 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 42,61%; cao hơn tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2017 (34,20%).

19/30 DNBH và chi nhánh DNBH nước ngoài có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. 11 DNBH còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó có 6 DNBH có tỷ lệ bồi thường trên 50% là MSIG (109,66%), Phú Hưng (79,55%), BHV (63,90%), PVI (59,96%), UIC (52,36%), Bảo Việt (50,40%).

Bảo hiểm nhân thọ

Kết quả khai thác mới 7 tháng đầu năm 2018

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới ước đạt 15.195,94 tỷ đồng tăng 33,29% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới như sau: Bảo Việt Nhân thọ (18,61%), Dai-ichi (17,78%), Prudential (16,33%), Manulife (14,65%), AIA (9,93%), Chubb (3,68%), Generali (3,73%), MB Ageas (3,52%), Hanwha (2,74%), Aviva (1,94%), FWD (1,72%) và Cathay (1,22%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ.

Nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 57,88% doanh thu phí khai thác mới. Tiếp theo là bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 26,41%, bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 2,73%, bảo hiểm hưu trí chiếm tỷ trọng 0,55% và các nghiệp vụ chính còn lại (bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm sức khỏe (sản phẩm chính)) chiếm tỷ trọng 2,4%. Doanh thu phí bảo hiểm bổ trợ chiếm tỷ trọng 10,09%.

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu khai thác mới của các nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư tăng 55,46%, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp giảm 3,48%, nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ tăng 94,37%.

Về số lượng hợp đồng khai thác mới trong 7 tháng đầu năm đạt 1.222.655 hợp đồng, dẫn đầu là nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư với 578.738 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 47,34%), tăng trưởng 36,59% so với cùng kỳ năm 2017, tiếp theo là sản phẩm bảo hiểm tử kỳ với 321.486 hợp đồng đồng bảo hiểm cá nhân và thành viên trong nhóm (chiếm tỷ trọng 26,3%), tăng trưởng 74,04% so với cùng kỳ năm 2017, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp là 303.446 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 24,82%), giảm 17,79% so với cùng kỳ năm 2017.

Quy mô thị trường bảo hiểm nhân thọ 7 tháng đầu năm 2018

Số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) ước đạt 8.191.484 hợp đồng, tăng 14,39% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 44.364,08 tỷ đồng tăng 33,68% so với cùng kỳ năm 2017. Tính doanh thu phí theo từng nghiệp vụ thì nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn cả với 48,68%, tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp 39,57%. Doanh thu phí bảo hiểm bổ trợ đóng góp 8,82% tổng doanh thu phí toàn thị trường.

Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm cụ thể như sau: Bảo Việt Nhân thọ (26,4%), Prudential (21,8%), Manulife và Dai-ichi (13%), AIA (9,8%); Chubb (3,5%), Generali (2,7%), Hanwha (2,4%), MB Ageas (1,3%), Aviva (1,2%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

Môi giới bảo hiểm

Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm 7 tháng đầu năm 2018 ước đạt 5.792 tỷ đồng (tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2017). Trong đó, phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới ước đạt 3.215 tỷ đồng (tăng 14%), phí tái bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 2.577 tỷ đồng (tăng 6,4%).

Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm 7 tháng đầu năm 2018 ước đạt 436 tỷ đồng (tăng 15,3% so với cùng kỳ 2017). Trong đó, hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 352 tỷ đồng (tăng 9,9%), hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước đạt 85 tỷ đồng (tăng 45,2%).