Tổng quan thị trường bảo hiểm 9 tháng đầu năm 2018

Tổng quan thị trường bảo hiểm 9 tháng đầu năm 2018 09/10/2018 16:24:00 381

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổng quan thị trường bảo hiểm 9 tháng đầu năm 2018

09/10/2018 16:24:00

Hiện nay, thị trường bảo hiểm hiện có 63 doanh nghiệp KDBH (trong đó có 30 DNBH phi nhân thọ, 18 DNBH nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 13 DNMGBH) và 01 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài. Trong 9 tháng đầu năm 2018, thị trường bảo hiểm đạt kết quả như sau:

- Tổng tài sản: ước đạt 369.848 tỷ đồng (tăng 29,65% so với cùng kỳ năm trước), trong đó, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 78.338 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 291.510 tỷ đồng.

- Đầu tư trở lại nền kinh tế: ước đạt 293.312 tỷ đồng (tăng 26.8% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 38.952 tỷ đồng; các DNBH nhân thọ ước đạt 254.360 tỷ đồng.

- Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm: ước đạt 233.865 tỷ đồng (tăng 36,76% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 22.715 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 211.150 tỷ đồng.

- Tổng nguồn vốn chủ sở hữu: ước đạt 77.816 tỷ đồng (tăng 50,93% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 25.696 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 52.120 tỷ đồng.

- Tổng doanh thu phí bảo hiểm: ước đạt 93.760 tỷ đồng (tăng 24,63% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 33.900 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 59.860 tỷ đồng.

- Chi trả quyền lợi bảo hiểm: ước đạt 25.151 tỷ đồng (tăng 18,68% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 13.451 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 11.700 tỷ đồng.

- Hoạt động môi giới:

+ Tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 6.6837 tỷ đồng (tăng 6% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới ước đạt 3.6830 tỷ đồng (tăng 11,7% so với cùng kỳ trước), phí tái bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 3.007 tỷ đồng (giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước).

+ Hoa hồng môi giới bảo hiểm ước đạt 528 tỷ đồng (tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 426 tỷ (tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước), hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước đạt 102 tỷ đồng (tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước).