Tổng quan thị trường bảo hiểm 8 tháng đầu năm 2018

Tổng quan thị trường bảo hiểm 8 tháng đầu năm 2018 09/10/2018 16:19:00 389

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổng quan thị trường bảo hiểm 8 tháng đầu năm 2018

09/10/2018 16:19:00

Hiện nay, thị trường bảo hiểm hiện có 63 doanh nghiệp KDBH (trong đó có 30 DNBH phi nhân thọ, 18 DNBH nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 13 DNMGBH) và 01 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài. Trong 8 tháng đầu năm 2018, thị trường bảo hiểm đạt kết quả như sau:

- Tổng tài sản: ước đạt 365.528 tỷ đồng (tăng 35,16% so với cùng kỳ năm trước), trong đó, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 78.338 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 287.190 tỷ đồng.

- Đầu tư trở lại nền kinh tế: ước đạt 289.002 tỷ đồng (tăng 27.63% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 38.952 tỷ đồng; các DNBH nhân thọ ước đạt 250.050 tỷ đồng.

- Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm: ước đạt 229.545 tỷ đồng (tăng 38,81% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 22.715 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 206.830 tỷ đồng.

- Tổng nguồn vốn chủ sở hữu: ước đạt 77.806 tỷ đồng (tăng 45,21% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 25.696 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 52.110 tỷ đồng.

- Tổng doanh thu phí bảo hiểm: ước đạt 80.837 tỷ đồng (tăng 23,30% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 29.617 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 51.220 tỷ đồng.

- Chi trả quyền lợi bảo hiểm: ước đạt 23.251 tỷ đồng (tăng 37.39% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 12.851 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 10.400 tỷ đồng.

- Hoạt động môi giới:

+ Tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 6.620 tỷ đồng (tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới ước đạt 3.675 tỷ đồng (tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước), phí tái bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 2.945 tỷ đồng (tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước).

+ Hoa hồng môi giới bảo hiểm ước đạt 499 tỷ đồng (tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước), trong đó: hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 402 tỷ (tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước), hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước đạt 97 tỷ đồng (tăng 56% so với cùng kỳ năm trước).