Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam (Viện PTBH) thông báo lịch đào tạo trong tháng 7 năm 2021

29/06/2021

Để đáp ứng yêu cầu của thị trường bảo hiểm trong việc nâng cao kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực bảo hiểm, Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam (Viện PTBH) thông báo lịch đào tạo trong tháng 7 năm 2021

DANH SÁCH CÔNG NHẬN CHỨNG CHỈ PHỤ TRỢ BẢO HIỂM DO CSĐT Ở NƯỚC NGOÀI CẤP

06/05/2020

Căn cứ Thông tư số 65/2019/TT-BTC ngày 16/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm; Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thông báo danh sách công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp theo file đính kèm.