tải phần mềm

Phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp (IMAS)
Phiên bản: 12 Bộ cài IMAS, KTXA
Phiên bản: 12.2.6.7 Bản nâng cấp mở năm và tách năm làm việc 2024
Phiên bản: 12.2.2.6 Bản nâng cấp mở năm và tách năm làm việc 2023
Phiên bản: 12.2.2.1 Bản cập nhật chức năng chuyển sang mô hình CQĐT
Phiên bản: 12.2.1.9 Bản cập nhật loại hình Quỹ xã hội từ thiện
Phiên bản: 12.2.1.6 Tiện ích duyệt chứng từ trên DVC KBNN
Phiên bản: 11.0.1.9 Bộ cài IMAS2018 tạo thêm năm làm việc 2019; chỉnh sửa chức năng kết chuyển số dư qua năm sau, Duyệt quyết toán tự động.
Kế toán ngân sách xã và Tài chính xã (KTXA)
Phiên bản: 12 Bộ cài đặt KTXA, IMAS
Phiên bản: 12.2.6.7 Bản nâng cấp mở năm và tách năm làm việc 2024
Phiên bản: 12.2.2.6 Bản nâng cấp mở năm và tách năm làm việc 2023
Phiên bản: 12.2.2.1 Bản cập nhật tính năng chuyển sang mô hình CQĐT
Phiên bản: 12.2.1.9 Bản cập nhật loại hình Quỹ xã hội, từ thiện
Phiên bản: 12.2.1.6 Tiện ích duyệt chứng từ trên DVC KBNN
Phần mềm Quản lý & tổng hợp tài sản cố định khối đảng (THTS)
Phần mềm Tổng hợp thu nộp đảng phí (TNDP)
Phiên bản: 2.0 Bản cài đặt phần mềm Quản lý Đảng phí 2.0
Phiên bản: 1.2 Bản nâng cấp chương trình Tổng hợp thu nộp Đảng phí phiên bản 1.2
Phiên bản: 1.2 Bản nâng cấp sửa lỗi số chứng từ tự động nhảy chuyển qua các năm
Tổng hợp dự toán quyết toán (THBC)