Tổng hợp quyết toán

Thông tin sản phẩm:

Phần mềm Tổng hợp quyết toán được duy trì, vận hành ổn định theo mô hình tập trung tại địa chỉ trang website http://thqt.imas.vn. Phần mềm hỗ trợ cơ quan cấp trên tổng hợp số liệu, báo cáo từ các đơn vị cấp dưới một cách dễ dàng và chính xác thông qua việc trao đổi dữ liệu từ phần mềm Kế toán IMAS, đáp ứng đầy đủ ứng theo quy định tại Thông tư số 99/2018/TT-BTC; Thông tư số 133/2017/TT-BTC; Thông tư số 137/2017/TT-BTC.

Sản phẩm khác

Phần Mềm
Quản lý ngân sách

Phần Mềm
Quản lý ngân sách

Phần Mềm
Quản lý ngân sách