Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

NHIỆM VỤ

1. Triển khai diện rộng các dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung, tích hợp hệ thống cho các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan Tài chính cấp tỉnh, cấp huyện.

2. Cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cho các đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính.

3. Triển khai dịch vụ lắp đặt trang thiết bị tin học cho các đơn vị của ngành Tài chính; cung cấp các dịch vụ bảo trì, sửa chữa các thiết bị máy tính do Bộ Tài chính cung cấp và hỗ trợ phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin cho các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ Tài chính.

4. Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, chuyển giao, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành Tài chính.

5. Cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, giám sát dự án công nghệ thông tin, đầu tư thuê dịch vụ công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về giải pháp, thiết bị, phần mềm; dịch vụ kiểm thử công nghệ thông tin; dịch vụ xây dựng, triển khai và bồi dưỡng kiến thức về phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin; dịch vụ, cài đặt, bảo trì, sửa chữa, hỗ trợ trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cho các đơn vị trong và ngoài ngành.

6. Tổ chức nghiên cứu khoa học; thử nghiệm công nghệ mới trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông phục vụ cho yêu cầu quản lý của ngành Tài chính theo kế hoạch và nội dung được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật, của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Cục Tin học và Thống kê tài chính.

8. Quản lý công chức, viên chức, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Tài chính.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với chức năng của Trung tâm và theo phân công của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính.

QUYỀN HẠN

1. Được ký kết hợp đồng kinh tế, hợp đồng cung cấp dịch vụ với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

2. Thu các khoản phí cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.

3. Được chủ động sử dụng, sắp xếp, quản lý người làm việc đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của đơn vị; thuê hợp đồng lao động theo quy định để thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của đơn vị.

4. Được thực hiện các chế độ về tiền lương, tiền công, chế độ bảo hiểm, chế độ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và các chế độ khác đối với người làm việc tại đơn vị theo quy định của pháp luật.

CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

Trung tâm thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật hiện hành và của Bộ Tài chính.