Tổng quan thị trường bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2018

Tổng quan thị trường bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2018 20/08/2018 16:31:00 2911

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổng quan thị trường bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2018

20/08/2018 16:31:00

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 59.800 tỷ đồng, tăng 25,98% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 22.297 tỷ đồng, tăng 12,97% so với cùng kỳ năm 2017 và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 37.503 tỷ đồng, tăng 32,38% so với cùng kỳ năm 2017.

Bảo hiểm phi nhân thọ

Kết quả thị trường

Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 06 tháng đầu năm 2018 ước đạt 22.297 tỷ đồng, tăng 12,97% so với cùng kỳ năm 2017. Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là Bảo Việt với doanh thu ước đạt 4.647 tỷ đồng, tăng 28,09% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm 20,84% thị phần. Tiếp đến là PVI (3.671 tỷ đồng, tăng 2,76%, chiếm 16,46% thị phần), PTI (1.919 tỷ đồng, tăng 28,51%, chiếm 8,61% thị phần), Bảo Minh (1.704 tỷ đồng, tăng 4,76%, chiếm 7,64% thị phần), PJICO (1.362 tỷ đồng, tăng 12,51%, chiếm 6,11% thị phần).

Ngoài các DNBH dẫn đầu thị trường nêu trên, một số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc cao so với cùng kỳ năm 2017 như VBI (607 tỷ đồng, tăng 57,15%); VNI (416 tỷ đồng, tăng 46,99%).

Một số DNBH và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài khác có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2017 là BHV (68 tỷ đồng, giảm 37,53%), UIC (352 tỷ đồng, giảm 26,77%), Phú Hưng (40 tỷ đồng, giảm 25,69%), MIC (794 tỷ đồng, giảm 13,20%).

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu (7.147 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 32,05%), tiếp theo là bảo hiểm sức khỏe (6.548 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 29,37%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (3.109 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,94%), bảo hiểm cháy nổ (1.969 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,83%), bảo hiểm hàng hoá vận chuyển (1.260 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5,65%).

Bồi thường

Số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 06 tháng đầu năm 2018 ước đạt 9.185 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 41,19%; cao hơn tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2017 (33,98%).

20/30 DNBH và chi nhánh DNBH nước ngoài có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. 10 DNBH còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó có 6 DNBH có tỷ lệ bồi thường trên 50% là MSIG (112,73%), Phú Hưng (73,42%), BHV (60,29%), PVI (56,99%), UIC (54,17%), Bảo Việt (50,26%).

Bảo hiểm nhân thọ

Kết quả khai thác mới 6 tháng đầu năm 2018

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới ước đạt 12.839 tỷ đồng tăng 31,55% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới như sau: Bảo Việt Nhân thọ (18,86%), Daiichi (17,46%), Prudential (16,53%), Manulife (14,74%), AIA (10,08%), Generali (3,86%), Chubb (3,77%), MB Ageas (3,09%), Hanwha (2,77%), Aviva (2,01%), FWD (1,72%) và Cathay 1,11%. Các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ.

Nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 57,29% doanh thu phí khai thác mới. Tiếp theo là bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 26,33%, bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 2,68%, bảo hiểm hưu trí chiếm tỷ trọng 0,63% và các nghiệp vụ chính còn lại (bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm sức khỏe (sản phẩm chính)) chiếm tỷ trọng 2,88%. Doanh thu phí bảo hiểm bổ trợ chiếm tỷ trọng 10,2%.

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu khai thác mới của các nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư tăng 52,6%, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp giảm 6,08%, nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ tăng 87%.

Về số lượng hợp đồng khai thác mới trong 6 tháng đầu năm ước đạt 1.036.654 hợp đồng, dẫn đầu là nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư với 488.033 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 47,08%), tăng trưởng 34,56% so với cùng kỳ năm 2017, tiếp theo là sản phẩm bảo hiểm tử kỳ với 207.187 hợp đồng bảo hiểm cá nhân và thành viên trong nhóm (chiếm tỷ trọng 26,06%), tăng trưởng 65,9% so với cùng kỳ năm 2017, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp là 262.098 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 25,28%), giảm 17,93% so với cùng kỳ năm 2017.

Quy mô thị trường bảo hiểm nhân thọ 6 tháng năm 2018

Số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) ước đạt 8.102.649 hợp đồng, tăng 13,47% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 37.503 tỷ đồng tăng 32,38% so với cùng kỳ năm 2017. Tính doanh thu phí theo từng nghiệp vụ thì nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn cả với 48,4%, tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp 39,94%. Doanh thu phí bảo hiểm bổ trợ đóng góp 8,9% tổng doanh thu phí toàn thị trường.

Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm cụ thể như sau: Bảo Việt Nhân thọ (26,6%), Prudential (22,1%), Manulife và Dai-ichi (12,9%), AIA (9,8%), Chubb (3,6%), Generali (2,8%), Hanwha (2,4%), Aviva (1,3%), MB Ageas (1,1%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

Môi giới bảo hiểm

Tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới trong 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 4.854 tỷ đồng tăng 19,1% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới ước đạt 3.073 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ 2017, phí tái bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 1.781 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Hoa hồng môi giới bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 368 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 313 tỷ, tăng 18,9% so với cùng kỳ 2017, hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước đạt 55 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ 2017.