Bộ Tài chính chấp thuận việc Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp đăng ký các nguyên tắc phân bổ tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí chung

Bộ Tài chính chấp thuận việc Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp đăng ký các nguyên tắc phân bổ tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí chung 06/03/2018 15:29:00 542

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính chấp thuận việc Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp đăng ký các nguyên tắc phân bổ tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí chung

06/03/2018 15:29:00

Ngày 02/3/2018, Bộ Tài chính có Công văn số 2402/BTC-QLBH chấp thuận việc Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp đăng ký các nguyên tắc phân bổ tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí chung liên quan đến cả quỹ chủ sở hữu và quỹ chủ hợp đồng theo các nội dung tại Đơn đề nghị của Công ty kể từ ngày ký.

Các tin khác