Bộ Tài chính chấp thuận cho Sun Life Việt Nam sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm

Bộ Tài chính chấp thuận cho Sun Life Việt Nam sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm 08/04/2020 16:33:00 463

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính chấp thuận cho Sun Life Việt Nam sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm

08/04/2020 16:33:00

Ngày 06/4/2020, Bộ Tài chính có Công văn số 4079/BTC-QLBH chấp thuận cho Công ty sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm theo đề nghị của Công ty tại văn bản số 03/SLVN-AD/DT kể từ ngày 06/4/2020.

Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm nêu trên theo nội dung sửa đổi, bổ sung được phê chuẩn và quy định của pháp luật hiện hành.