Bộ Tài chính chấp thuận cho Sun Life Việt Nam sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm

Bộ Tài chính chấp thuận cho Sun Life Việt Nam sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm 16/06/2020 16:22:00 646

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính chấp thuận cho Sun Life Việt Nam sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm

16/06/2020 16:22:00

Ngày 12/6/2020, Bộ Tài chính có Công văn số 7102/BTC-QLBH chấp thuận cho Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm theo đề nghị tại Văn bản số 23/SLVN-AD/DT kể từ ngày 01/7/2020.

Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm nêu trên theo nội dung sửa đổi, bổ sung được phê chuẩn và quy định của pháp luật hiện hành.