Bộ Tài chính chấp thuận việc Cathay Việt nam đã đăng ký phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe

Bộ Tài chính chấp thuận việc Cathay Việt nam đã đăng ký phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe 24/11/2017 15:48:00 1404

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính chấp thuận việc Cathay Việt nam đã đăng ký phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe

24/11/2017 15:48:00

Ngày 23/11/2017, Bộ Tài chính có Công văn số 15922/BTC-QLBH chấp thuận Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt nam đã đăng ký phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe áp dụng từ năm tài chính 2017, cụ thể:

1. Dự phòng toán học (Áp dụng cho các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn trên 1 năm):

- Đối với các hợp đồng bảo hiểm sức khỏe (trừ các hợp đồng bảo hiểm quy định tại tiết b điểm 3.1 Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 50/2017/TT-BTC): Áp dụng theo phương pháp hệ số thời hạn 1/8 quy định tại gạch đầu dòng thứ nhất, tiết b điểm 3.1 khoản 3 Điều 17 Thông tư số 50/2017/TT-BTC trên cơ sở phí bảo hiểm gộp.

- Đối với các hợp đồng bảo hiểm chỉ bảo hiểm cho trường hợp chết, thương tật toàn bộ vĩnh viễn: Áp dụng phương pháp trích lập dự phòng phí theo từng ngày quy định tại gạch đầu dòng thứ ba, tiết b, điểm 3.1 khoản 3 Điều 17 Thông tư số 50/2017/TT-BTC trên cơ sở phí bảo hiểm gộp.

2. Dự phòng phí chưa được hưởng (áp dụng cho các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn từ 1 năm trở xuống): Áp dụng phương pháp trích lập dự phòng phí theo từng ngày theo quy định tại điểm 3.2 khoản 3 Điều 17 Thông tư số 50/2017/TT-BTC trên cơ sở phí bảo hiểm gộp.

3. Dự phòng bồi thường: Áp dụng phương pháp trích lập theo từng hồ sơ yêu cầu bồi thường, gồm hai loại dự phòng:

- Dự phòng bồi thường cho các tổn thất đã phát sinh thuộc trách nhiệm bảo hiểm nhưng đến cuối năm tài chính chưa được giải quyết: Trích lập theo phương pháp quy định tại tiết a điểm 3.3 Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 50/2017/TT-BTC.

- Dự phòng bồi thường cho các tổn thất đã phát sinh thuộc trách nhiệm bảo hiểm nhưng chưa thông báo hoặc chưa yêu cầu bồi thường: Trích lập theo tỷ lệ 5% trên tổng số phí bảo hiểm giữ lại trong năm tài chính của nghiệp vụ bảo hiểm theo quy định tại tiết a điểm 3.2 Khoản 3 Điều 17 Thông tư số 50/TT-BTC.

4. Dự phòng đảm bảo cân đối: mức trích lập theo tỷ lệ 1% phí bảo hiểm giữ lại của nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe theo quy định tại điểm 3.4 Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 50/2017/TT-BTC.

Các tin khác