Singapore: Cơ chế Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Singapore: Cơ chế Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm 31/05/2017 16:28:00 820

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Singapore: Cơ chế Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

31/05/2017 16:28:00

Cơ quan giám sát tiền tệ Singapore (MAS) đang dự kiến sửa đổi cơ chế Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm (PPF Scheme) trong đó xây dựng mô hình làm việc mới.

MAS cho biết một hợp đồng bảo hiểm "cá nhân" được xem là thuộc sở hữu của một cá nhân. Điều này sẽ cho phép cá nhân được yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với tài sản thuộc sở hữu theo cơ chế PPF kể cả khi một vài trường hợp được sử dụng cho các mục đích thương mại. Ví dụ về các tài sản như vậy bao gồm ô tô tư nhân và văn phòng sử dụng cho thuê. Đề xuất này cho thấy xu hướng ngày càng tăng của các cá nhân sử dụng tài sản cá nhân của họ cho các mục đích thương mại, tuy nhiên vẫn đáng được bảo vệ theo cơ chế PPF.

Các sản phẩm liên kết đầu tư

Trong một báo cáo của MAS cho biết trong những năm gần đây, các công ty bảo hiểm nhân thọ gốc bắt đầu giới thiệu các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư trong đó lợi ích tử vong được thể hiện dưới dạng phần trăm (ví dụ: 105%) giá trị của tài sản cơ bản (NAV).

Điều này đã dẫn đến một số nhầm lẫn về việc liệu những lợi ích đó có liên quan trực tiếp đến NAV lợi ích đảm bảo vẫn có tính biến động "Bất kỳ lợi ích gắn liền với NAV sẽ không được trả theo cơ chế PPF vì đây không phải là những lợi ích được đảm bảo”. Trong thời gian trước thị trường cũng đưa ra sản phẩm bảo hiểm niên kim đa dạng với hai loại chính: Bảo lãnh Lợi ích Tử vong Tối thiểu và Quyền lợi Sống được đảm bảo. Mặc dù những lợi ích này dường như liên quan đến NAV, và do đó không nên bao gồm trong Chương trình Sống của PPF. Ví dụ, ngay cả khi giá trị của các khoản đầu tư tiềm ẩn trong thời kỳ suy thoái của thị trường, lợi ích tử vong tối thiểu dựa trên giá trị NAV cao nhất được quan sát trong quá khứ của tháng trước. Trong những trường hợp như vậy, MAS cho rằng lợi ích vẫn được trả theo cơ chế PPF.

Cơ chế PPF cho phép chủ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được bồi thường với tất cả các loại hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và các hợp đồng bảo hiểm chung đối với trường hợp không có bảo hiểm nhân thọ gốc hoặc bảo hiểm chung. "Các hợp đồng bảo hiểm chung nhất định" về tai nạn và sức khoẻ, bảo hiểm theo luật định và chính sách của Singapore đối với các đối tượng cá nhân cụ thể như bảo hiểm mô tô cá nhân, tài sản cá nhân.

Cơ chế PPF sẽ kết thúc xin tham vấn vào ngày 19/5/2017.

(Theo Asia Insurance Review)