Tổng quan thị trường bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2016

Tổng quan thị trường bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2016 26/08/2016 15:23:00 6551

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổng quan thị trường bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2016

26/08/2016 15:23:00

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 6 tháng đầu năm 2016 ước đạt 38.797 tỷ đồng, tăng 22,58% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 17.623 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2015 và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 21.174 tỷ đồng tăng 29,37% so với cùng kỳ năm 2015.

Bảo hiểm phi nhân thọ

Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là PVI với doanh thu đạt 3.611 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm thị phần 20,5%. Tiếp đến là Bảo Việt đứng thứ hai với doanh thu ước đạt 2.970 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 16,9% thị phần, PTI đứng thứ ba với doanh thu ước đạt 1.469 tỷ đồng, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 8,3% thị phần, Bảo Minh đứng thứ tư với doanh thu ước đạt 1.392 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 7,9% thị phần, PJICO đứng thứ năm với doanh thu ước đạt 1.183 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 6,7% thị phần.

Ngoài các DNBH dẫn đầu thị trường nêu trên, một số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc trên 50% so với cùng kỳ năm 2015 như SGI (11 tỷ đồng, tăng 96,7%), Cathay (93 tỷ đồng, tăng 91,7%), BHV (106 tỷ đồng, tăng 87,3%), UIC (309 tỷ đồng, tăng 68,6%), VASS (838 tỷ đồng, tăng 61,9%), GIC (420 tỷ đồng, tăng 52,8%), Phú Hưng (33 tỷ đồng, tăng 50,4%).

DNBH có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2015 là Samsung Vina (426 tỷ đồng, giảm 36,5%).

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu (5.821 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 33,0%), tiếp theo là bảo hiểm sức khỏe (4.239 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 24,1%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (2.793 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 15,9%), bảo hiểm cháy nổ (1.604 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,1%), bảo hiểm thân tàu và TNDS chủ tàu (1.132 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,4%).

Bồi thường

Số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 6 tháng đầu năm 2016 ước là 5.327 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 30,2%; thấp hơn tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2015 (43,9%).

18/30 DNBH có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. 12 DNBH còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó có 3 DNBH có tỷ lệ bồi thường trên 50% là Phú Hưng (86,8%), Fubon (82,2%), Liberty (51,0%).

Bảo hiểm nhân thọ

Khai thác mới

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới 6 tháng đầu năm 2016 ước đạt 7.177 tỷ đồng tăng 33,42% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới như sau: Bảo Việt Nhân thọ (21,75%), Prudential (18,8%), Manulife (13,87%), Dai-ichi (12,2%), AIA (11,11%), PVI Sun Life (5,23%), Generali (5,14%), Chubb (4,66%), Hanwha (2,42%), Vietinbank Aviva (1,45%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

Các nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm hỗn hợp và bảo hiểm liên kết chung vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu phí khai thác mới, trong đó bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 45,98%, bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 40,68%, bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 2,36% các nghiệp vụ còn lại chiếm tỷ trọng 2,07% và bảo hiểm bổ trợ chiếm tỷ trọng 8,91%.

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu khai thác mới của các nghiệp vụ bảo liên kết đầu tư tăng khá cao ở mức 41,82%, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp tăng 26,54%.

Về số lượng hợp đồng khai thác mới trong 6 tháng đầu năm, dẫn đầu là nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp với 279.780 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 41,54%), tăng trưởng 28,5% so với cùng kỳ năm 2015, tiếp theo là sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư với 256.054 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 38,01%), tăng trưởng 33,7% so với cùng kỳ năm 2015, nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ là 129.330 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 19,2%), giảm 22% so với cùng kỳ năm 2015, các nghiệp vụ còn lại (hưu trí, trả tiền định kỳ, sinh kỳ và trọn đời) là 8.420 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 1,25%), tăng trưởng 116% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó sản phẩm bảo hiểm hưu trí tăng trưởng trên 100% về số lượng hợp đồng khai thác mới.

Quy mô thị trường bảo hiểm nhân thọ

Số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) đạt 5.964.885 hợp đồng, tăng 12,51% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 21.173,71 tỷ đồng tăng 29,37% so với cùng kỳ năm 2015. Tính doanh thu phí theo từng nghiệp vụ thì nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn cả với 49,63%, tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư 39,95%.

Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm cụ thể như sau: Bảo Việt nhân thọ 28,7%, Prudential 25,6%, Manulife 12,3%, Dai-ichi 9,8%, AIA 9,4%, Chubb 4%, PVI Sunlife 2,6%, Generali 2,3%, Hanwha 2%, Prévoir 1,1%, các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

Môi giới bảo hiểm

Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 3.036 tỷ đồng, tương đương với cùng kỳ năm 2015. Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm là 277 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2015.