Tổng quan thị trường bảo hiểm 5 tháng đầu năm 2016

Tổng quan thị trường bảo hiểm 5 tháng đầu năm 2016 15/07/2016 09:58:00 3269

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổng quan thị trường bảo hiểm 5 tháng đầu năm 2016

15/07/2016 09:58:00

Tổng quan thị trường bảo hiểm 5 tháng đầu năm 2016

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 5 tháng đầu năm 2016 ước đạt 31.138,3 tỷ đồng, tăng 25,15% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 14.293 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2015 và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 16.845,3 tỷ đồng tăng 33,79% so với cùng kỳ năm 2015.

Bảo hiểm phi nhân thọ

Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là PVI với doanh thu đạt 2.862 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 20,03% thị phần. Tiếp đến là Bảo Việt đứng thứ hai với doanh thu ước đạt 2.438 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 17,06% thị phần, PTI đứng thứ ba với doanh thu ước đạt 1.189 tỷ đồng, tăng 35,1% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 8,32% thị phần, Bảo Minh đứng thứ tư với doanh thu ước đạt 1.123 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 7,86% thị phần, PJICO đứng thứ năm với doanh thu ước đạt 950 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 6,65% thị phần.

Ngoài các DNBH dẫn đầu thị trường nêu trên, một số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc trên 50% so với cùng kỳ năm 2015 như BHV (92 tỷ đồng, tăng 133,0%), SGI (9 tỷ đồng, tăng 114,1%), Cathay (71 tỷ đồng, tăng 78,6%), UIC (239 tỷ đồng, tăng 69,9%), VASS (704 tỷ đồng, tăng 67,4%), AIG (322 tỷ đồng, tăng 57,9%), ABIC (427 tỷ đồng, tăng 51,9%).

Một số DNBH khác có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2015 là Samsung Vina (359 tỷ đồng, giảm 38,2%), ACE (29 tỷ đồng, giảm 20,2%), Groupama (40 tỷ đồng, giảm 3,4%), Liberty (197 tỷ đồng, giảm 1,6%). Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu (4.777 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 33,4%), tiếp theo là bảo hiểm sức khỏe (3.489 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 24,4%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (2.192 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 15,3%), bảo hiểm cháy nổ (1.281 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,0%), bảo hiểm thân tàu và TNDS chủ tàu (927 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,5%).

Bồi thường

Số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 5 tháng đầu năm 2016 ước đạt 4.603 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 32,2%; thấp hơn tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2015 (46,5%).

18/30 DNBH và chi nhánh DNBH nước ngoài có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. 12 DNBH còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó có 4 DNBH có tỷ lệ bồi thường trên 50% là Phú Hưng (103,7%), Fubon (83,1%), PTI (60,1%), Liberty (52,0%).

Bảo hiểm nhân thọ

Khai thác mới

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới đạt 5.754 tỷ đồng tăng 43,7% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới như sau: Bảo Việt Nhân thọ (21,06%), Prudential (19,25%), Manulife (13,55%), Daiichi (11,84%), AIA (11,69%), PVI Sun Life (6,24%), Generali (5,21%), Chubb (4,39%), Hanwha (2,32%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

Các nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm hỗn hợp và bảo hiểm liên kết chung vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu phí khai thác mới, trong đó bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 45,96%, bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 40,34%, bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 2,57% các nghiệp vụ còn lại chiếm tỷ trọng 2,06% và bảo hiểm bổ trợ chiếm tỷ trọng 9,07%.

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu khai thác mới của các nghiệp vụ bảo liên kết đầu tư tăng khá cao ở mức 62,16%, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp tăng 32,05%.

Quy mô thị trường bảo hiểm nhân thọ

Số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) đạt 5.889.557 hợp đồng, tăng 12,41% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 16.845,3 tỷ đồng tăng 33,79% so với cùng kỳ năm 2015. Tính doanh thu phí theo từng nghiệp vụ thì nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn cả với 49,5%, tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư 39,5%.

Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm cụ thể như sau: Bảo Việt nhân thọ 28,1%, Prudential 26,2%, Manulife 12%, AIA 9,8%, Dai-ichi 9,7%, Chubb 4%, PVI Sunlife 3,1%, Generali 2,3%, Hanwha 1,9%, Prevoir 1,1%, các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

Môi giới bảo hiểm

Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua MGBH 5 tháng đầu năm 2016 ước đạt 2.647 tỷ đồng (tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2015), trong đó phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới bảo hiểm ước đạt 1.653 tỷ đồng (tăng 11,7%), phí bảo hiểm tái thu xếp qua môi giới bảo hiểm ước đạt 994 tỷ đồng (tăng 14,1%);

Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm 5 tháng đầu năm 2016 ước đạt 225 tỷ đồng (tăng 2% so với cùng kỳ 2015), trong đó hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 193 tỷ đồng (tăng 4,5%), hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước đạt 32 tỷ đồng (giảm 10,7%).