Bộ Tài chính có Công văn số 5441BTC-QLBH trả lời Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA về việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Bộ Tài chính có Công văn số 5441BTC-QLBH trả lời Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA về việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 29/04/2016 14:39:00 1199

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính có Công văn số 5441BTC-QLBH trả lời Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA về việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

29/04/2016 14:39:00

Ngày 25/4/2016, Bộ Tài chính có Công văn số 5441/BTC-QLBH trả lời Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA về việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị , Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”, theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tại Công văn số 0381/2016/CV-AAA, Bộ Tài chính đề nghị Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chậm nhất đến ngày 30/6/2016.

Các tin khác