Bộ Tài chính ghi nhận Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp báo cáo giảng viên đào tạo đại lý bảo hiểm năm 2016

Bộ Tài chính ghi nhận Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp báo cáo giảng viên đào tạo đại lý bảo hiểm năm 2016 04/02/2016 16:18:00 1261

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính ghi nhận Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp báo cáo giảng viên đào tạo đại lý bảo hiểm năm 2016

04/02/2016 16:18:00

Ngày 04/2/2016, Bộ Tài chính có Công văn số 2087/BTC-QLBH ghi nhận Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp báo cáo giảng viên đào tạo đại lý bảo hiểm năm 2016 kèm theo Công văn số 117/2016/CV-ABIC-QLĐL ngày 19/01/2016 và hồ sơ bổ sung ngày 02/02/2016 của Công ty.

Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai đào tạo đại lý bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Các tin khác