Giải phóng tiềm năng của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Giải phóng tiềm năng của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 21/01/2016 11:04:00 3040

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Giải phóng tiềm năng của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

21/01/2016 11:04:00

Vai trò quan trọng của lĩnh vực môi giới bảo hiểm

Tại Hội nghị thường niên thị trường bảo hiểm năm 2015, đánh giá về vai trò của lĩnh vực môi giới bảo hiểm đối với thị trường bảo hiểm và nền kinh tế-xã hội, các đại biểu đều thống nhất ghi nhận những đóng góp nổi bật, đáng kể của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm ở các mặt: Góp phần ổn định kinh tế vĩ mô (bằng kết quả hoạt động góp phần thúc đẩy thị trường bảo hiểm tăng trưởng và đóng góp cho ngân sách nhà nước); Góp phần hỗ trợ chính sách an sinh xã hội (tư vấn, môi giới bảo hiểm sức khỏe; hỗ trợ xây dựng chính sách và môi giới tái bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp); Góp phần bảo vệ tài chính, đảm bảo môi trường đầu tư lành mạnh, ổn định (tư vấn cho khách hàng đánh giá rủi ro, tham gia bảo hiểm, bảo vệ tài chính, tài sản của mình giúp ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh); Góp phần đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh chính trị (đồng hành cùng cơ quan quản lý xây dựng các chính sách bảo hiểm mang tính xã hội); Thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc tế (giúp nhà đầu tư nước ngoài được tư vấn về bảo hiểm an tâm đầu tư tại Việt Nam, giúp kết nối thị trường bảo hiểm Việt Nam với thị trường quốc tế). Như vậy, sự tồn tại và phát triển của lĩnh vực môi giới bảo hiểm là yếu tố không thể thiếu cho sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam nói riêng và nền kinh tế-xã hội nói chung.

Yêu cầu thực tiễn và thông lệ quốc tế

Các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (DNMGBH) cũng đạt được tốc độ phát triển đáng ghi nhận trong hoạt động kinh doanh. Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm tăng đều qua từng năm với tốc độ ấn tượng.

Tuy nhiên, có một thực tế là doanh thu và hoạt động môi giới của các DNMGBH chưa tương xứng với tiềm năng hoạt động của các doanh nghiệp. Quy định hiện hành về quyền lợi của DNMGBH mới chỉ hướng dẫn trường hợp DNMGBH được nhận hoa hồng MGBH sau khi đã thu xếp cho khách hàng giao kết hợp đồng bảo hiểm. Hoa hồng MGBH được tính vào trong phí bảo hiểm và do DNBH chi trả.

Trong quá trình hoạt động môi giới, không phải lúc nào cũng dẫn tới việc giao kết hợp đồng bảo hiểm, và cũng không phải lúc nào việc giao kết hợp đồng bảo hiểm mới là lựa chọn tốt nhất cho khách hàng. DNMGBH thực hiện các nội dung của hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định tại Điều 90 Luật Kinh doanh bảo hiểm, bao gồm những công việc chính từ cung cấp thông tin về thị trường bảo hiểm; tư vấn, đánh giá rủi ro cho khách hàng; hỗ trợ khách hàng thu xếp, giao kết hợp đồng bảo hiểm; hỗ trợ khách hàng thực hiện hợp đồng bảo hiểm. Tất cả những nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm này đều mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng, và phát sinh chi phí kinh doanh từ DNMGBH. Mặc dù vậy, như đã nêu trên quy định hiện hành mới chỉ hướng dẫn trường hợp khách hàng có giao kết hợp đồng bảo hiểm, tức là có phát sinh phí bảo hiểm, thì DNMGBH mới được nhận hoa hồng môi giới bảo hiểm được tính trong phí bảo hiểm. Đối với những trường hợp DNMGBH thực hiện tư vấn cho khách hàng về đánh giá, quản trị rủi ro mà khách hàng chưa hoặc không giao kết hợp đồng bảo hiểm thì quy định hiện hành chưa có hướng dẫn về doanh thu từ các hoạt động này.

Theo thông lệ quốc tế, môi giới bảo hiểm là nhà tư vấn giúp khách hàng đánh giá, quản trị rủi ro, hiểu biết về bảo hiểm và tham gia bảo hiểm nhằm đề phòng hạn chế tổn thất. Vì thế, môi giới bảo hiểm giữ vai trò vừa là nhà tư vấn, đồng thời là một kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm cho các doanh nghiệp bảo hiểm. Tại nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Ấn Độ, Malaysia, Singapore, đa số các quốc gia thuộc Khối liên minh Châu Âu…, bên cạnh hoa hồng môi giới bảo hiểm được tính trong phí bảo hiểm, DNMGBH có nhiều loại hình doanh thu từ hoạt động môi giới bảo hiểm, trong đó có doanh thu từ dịch vụ tư vấn cho khách hàng.

Nhu cầu thị trường, nội lực doanh nghiệp cũng như kinh nghiệm quốc tế cho thấy còn một tiềm năng rất lớn cho sự phát triển của lĩnh vực môi giới bảo hiểm.

Hướng dẫn cụ thể để giải phóng tiềm năng

Xuất phát từ yêu cầu thực tế của thị trường bảo hiểm và nền kinh tế-xã hội, phù hợp với thông lệ quốc tế, Bộ Tài chính dự kiến sẽ đề xuất quy định cụ thể hơn về doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm của DNMGBH, cụ thể:

+ Khoản doanh thu từ hoa hồng môi giới bảo hiểm: Thu hoa hồng môi giới bảo hiểm từ phí bảo hiểm thu được đối với hoạt động hướng dẫn, tư vấn khách hàng giao kết hợp đồng bảo hiểm;

+ Khoản doanh thu từ các hoạt động tư vấn về thị trường bảo hiểm, tư vấn đánh giá, quản trị rủi ro… (quy định tại Khoản 1, 2 và 4 Điều 90 Luật Kinh doanh bảo hiểm).

Như vậy, trường hợp DNMGBH thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm giúp khách hàng thu xếp, giao kết hợp đồng bảo hiểm, DNMGBH sẽ được nhận hoa hồng môi giới bảo hiểm được tính trong phí bảo hiểm. Trường hợp không thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm, DNMGBH có thể nhận được doanh thu từ dịch vụ môi giới bảo hiểm đã cung cấp theo thỏa thuận.

Kết luận

Tư vấn đánh giá, quản trị rủi ro là một thế mạnh của DNMGBH, đặc biệt là những doanh nghiệp thuộc các tập đoàn MGBH hàng đầu thế giới đang hoạt động tại Việt Nam. Trong thời gian vừa qua, rất nhiều khách hàng sử dụng doanh nghiệp MGBH để được tư vấn, đánh giá và hỗ trợ quản trị rủi ro. Như vậy, việc có hướng dẫn cụ thể về doanh thu của DNMGBH trong hoạt động môi giới bảo hiểm sẽ giúp giải phòng tiềm năng và đảm bảo quyền lợi cho DNMGBH, quyền lợi của khách hàng, khẳng định rõ vai trò, vị thế của lĩnh vực MGBH đối với nền kinh tế-xã hội, đồng thời góp phần thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển.